Celem tej instrukcji jest umożliwienie użytkownikom/użytkowniczkom prawidłowego stosowania wypracowanych w Modelu rozwiązań.
 

Model kontraktowania usług społecznych (MKUS, Model)

Produkt finalny wypracowany w ramach projektu innowacyjnego testującego „Od partnerstwa do kooperacji" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego. Jest to Model, który pomaga przejść proces od podjęcia decyzji o zleceniu zadania, aż po jego przekazanie organizacji pozarządowej. Składa się z Poradnika i Kreatora.

PORADNIK

część teoretyczna Modelu, która opisuje jego główne założenia - czym jest Model, na jakie problemy odpowiada, dla kogo jest przeznaczony i jakie warunki należy spełnić, aby go wdrożyć. W poradniku opisane są typy zlecania zadań oraz etapy.

KREATOR

część praktyczna, która umożliwia przejście przez opisany w Poradniku proces zlecania zadań zgodnie z Modelem.
Przy pomocy Kreatora użytkownik/użytkowniczka otrzymuje raport zawierający wyniki przeprowadzonych analiz, w tym efektywności ekonomicznej i społecznej.
Raport ten jest pomocny przy podejmowaniu decyzji o zleceniu zadania.

Zawartość merytoryczna Modelu Kontraktowania Usług Społecznych

Typy zlecania zadań

cztery typy, zgodnie z którymi jednostka samorządu terytorialnego może zlecić zadanie publiczne organizacji pozarządowej

BON NA AKTYWNOŚĆ

ZLECANIE USŁUG

ZLECANIE INSTYTUCJI

KOOPERACYJNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

ETAPY ZLECANIA ZADAŃ

zestaw kluczowych pytań, które ułatwiają użytkonwikowi/użytkowniczce samodzielne zaplanowanie całego procesu i zrealizowanie go zgodnie z określonym przez siebie harmonogramem. Model proponuje trzy etapy:

 1. Przygotowanie do zmiany
 2. Wprowadzenie zmiany
 3. Harmonogram działań.

Pomocą w udzielaniu na nie odpowiedzi są narzędzia

Jak zlecić zadanie zgodnie z MKUS

Aby zlecić zadanie zgodnie z Modelem zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem.
W pierwszej kolejności należy wybrać jeden typ, odpowiedni dla planowanego do zlecenia zadania. Następnie, wykonać analizę, odpowiadając na kluczowe pytania i w razie potrzeby wykorzystać przypisane do nich narzędzia.

NARZĘDZIA

zestaw pomocy w udzielaniu odpowiedzi na kluczowe pytania poszczególnych etapów. Zawierają m.in. wzory ankiet, pism, scenariuszy, spotkań i wywiadów.

NARZĘDZIA W MODELU

 • Przesłanki do wprowadzenia Modelu
 • Analiza potrzeb odbiorców
 • Analiza interesariuszy i ich nastawienia
 • Analiza spójności z dokumentami strategicznymi
 • Zmiany prawne
 • Badanie efektywności ekonomicznej i społecznej
 • Analiza organizacji i planowanie wsparcia
 • Działania komunikacyjne
 • Standard
 • Opracowanie dokumentów prawnych
 • Konsultacje społeczne
 • Ewaluacja

NARZĘDZIE BADANIA EFEKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

narzędzie do oceny, na ile zmiana formy realizacji zadania publicznego wpłynie na społeczną efektywność realizacji tego zadania oraz jakie będzie miała konsekwencje ekonomiczne. Dostarcza informacje, na ile zmiana formy realizacji zadania będzie opłacalna finansowo i/lub przyniesie korzyści społeczne.

ELEMENTY WSPIERAJĄCE WYKORZYSTANIE MODELU

Film-animacja - wprowadzenie do Modelu i tematyki zlecania zadań publicznych

Biblioteka - zbiór przydatnych dokumentów (ekspertyz prawnych, przykładów ogłoszeń o konkursach ofert, itp.) opracowanych na etapie testowania modelu

Z jakich form MKUS możesz skorzystać

Aby w pełni wykorzystać możliwości Modelu, zalecamy korzystanie z wersji interaktywnej dostępnej na stronie www.zlecaniezadan.pl

Jest to kompleksowa wersja zawierająca wszystkie elementy Modelu:

 • część teoretyczną (e-Poradnik) – wzbogaconą o wersję audio oraz film-animację
 • część praktyczną (Kreator) – za pomocą której można przeprowadzić badanie efektywności ekonomicznej i społecznej oraz uzyskać raport z analizy.

Aby dodatkowo zwiększyć dostępność umożliwiamy również korzystanie z wersji drukowanej. Składa się na nią część teoretyczna - Poradnik i uproszczony kreator w postaci czterech Zeszytów Działań dostosowanych do poszczególnych typów zlecania zadań.

Ponadto w ramach projektu realizowanego na Ukrainie w konkursie grantowym Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji, Model Kontraktowania Usług Społecznych zostanie przetłumaczony na język ukraiński i udostępniony tamtejszym samorządom.

Praktyczne użycie/funkcjonalności

Część teoretyczna opisana jest na łamach serwisu www.zlecaniezadan.pl

Część praktyczną użytkownik/użytkowniczka rozpoczyna w momencie wyboru odpowiedniego typu zlecania zadania.

Aby rozpocząć analizę w wybranym typie, wymagane jest zalogowanie się do serwisu lub w przypadku korzystania z Kreatora po raz pierwszy, założenia konta/rejestracji.

Kreator zawiera funkcję zapamiętywania wyników analizy. Użytkownik może udostępnić wyniki swojej analizy, dzięki czemu uzyska podgląd raportów innych użytkowników.

Najczęściej zadawane pytania związane z funkcjonalnościami i z zagadnieniami technicznymi zawarte są w FAQ na www.zlecaniezadan.pll

Aby uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania prosimy o kontakt pod adresem: pomoc@zlecaniezadan.pl