Podgląd Pobierz raport w wersji edytowalnej

1 Przygotowanie do zmiany

Pierwszym etapem we wdrażaniu Modelu jest przygotowanie do zmiany. Niezbędne jest odpowiedzenie na pytanie, czy wprowadzenie Bonu na aktywność - regrantingu jest potrzebne, i czy jest  możliwe w Twoim samorządzie.

Udzielenie odpowiedzi na te pytania będzie możliwe, dzięki analizie wybranych obszarów - w tym potrzeb mieszkańców, ich oczekiwań, zastanowieniu się nad potencjalnym operatorem, wpływem na wizerunek samorządu, czy koniecznymi zmianami prawnymi i zaplanowaniem finansów.


Ten etap pomoże ci znaleźć odpowiedź na dwa kluczowe pytania:
  • czy wprowadzenie Bonu na aktywność - regrantingu jest POTRZEBNE w Twoim samorządzie?
  • czy wprowadzenie Bonu na aktywność - regrantingu jest MOŻLIWE w Twoim samorządzie?

1
Najważniejsze przesłanki: uproszczenie procedur dotacyjnych dla organizacji pozarządowych (Organizacje pozarządowe nie będą musiały składać ofert i sprawozdań takich jak przy "standardowym" konkursie".), umożliwienie korzystania z dotacji grupom nieformalnym (Teraz nie ma możliwości dotowania grup nieformalnych, a jest dużo grup młodzieżowych zajmujących się kulturą, którym wystarczą niewielkie środki na ich działalność np. 100-1500 zł. ), zwiększenie zaangażowania wybranych grup społecznych (Zwiększenie zaangażowania młodzieży, która interesuje się działaniami z zakresu kultury a nie ma możliwości rozwinięcia swoich działań a czasem nawet przeprowadzenia już przygotowanych działań z powodu braku sformalizowanej struktury np. Stowarzyszenia), inne (Zmniejszenie liczby zadań pracowników urzędu zajmujących się kulturą zamiast kilkudziesięciu ofert i kilkunastu umów będą musieli obsłużyć tylko jedną). Umożliwi to realizowanie innych, ważnych, nie realizowanych dotąd z braku czasu zadań (np. opracowanie strategii kultury w mieście).
2
Grupy, które będą korzystać z działań: Grupy mieszkańców (Ze zmiany skorzystają grupy nieformalne młodzieżowe, które będą mogły rozwinąć swoje dotychczasowe działania lub też podjąć nowe. Skorzystają też mieszkańcy, którzy będą adresatami tych działań oraz być może ci, którzy się w te działania włączą, bo pojawiła się taka możliwość.), Organizacje pozarządowe (Również organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury. Skorzysta też organizacja pozarządowa, która będzie realizowała zadanie, wzmocni swój potencjał organizacyjny i kadrowy i zwiększy rozpoznawalność w środowisku lokalnym.) Źródła informacji: Strategia Rozwoju Miasta na lata 2014 - 2020, Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi za rok 2013 i 2014., dane Miejskiego Ośrodka Kultury, w zakresie współpracy z grupami młodziezowymi Potrzeby możliwe do realizacji w ramach zadania: W ramach spotkań z grupami młodzieżowymi oraz z pojawiły się następujące wnioski: 1. wśród młodzieży jest przekonanie że nie ma pola do aktywności młodzieży w Olsztynie, że brak im wsparcia. 2. jeżeli wykazują inicjatywę, często pozostawieni sami sobie rezygnują z działań z powodu niejasnych i niezrozumiałych dla nich procedur 3. jednocześnie zarówno sama młodzież jak i instytucje kultury wskazują, ze wśród młodych ludzi jest bardzo duży potencjał, który wymaga jedynie zastosowania odpowiednich narzędzi w zakresie wspierania tej aktywności. 4. działania kulturalne są doskonałą profilaktyką z zakresu alternatyw i w dłuższym okresie działają na rozwój kapitału społecznego oraz zmniejszenie zachowań ryzykownych. 5. Olsztyn jest miastem wielokulturowym i bardzo ważne jest aby młodzież angażowała się w działania związane z kulturą, ponieważ wspiera to podtrzymywanie tożsamości kulturowej miejsca.
3
Małe inicjatywy grup młodzieżowych np. mini festiwal fantastyki, plener fotograficzny, plener filmowy
4
POTENCJALNI OPERATORZY: Organizacje realizujące zadania z zakresu kultury, mające duże doświadczenie w realizacji zadań publicznych. ICH ZASOBY: zasoby kadrowe: osoby z doświadczeniem w realizacji zadań publicznych oraz w zakresie działań kulturalnych, animator kultury, zasoby materialne: biuro z dostępem do sprzętu biurowego oraz strona internetowa. CZY WYMAGAJĄ WSPARCIA: ewentualnie w zakresie przygotowania procedury wyboru wniosków.
5
Grupy związane z realizacją zadania: Odbiorcy zadania (nieformalne grupy młodzieżowe oraz organizacje pozarządowe realizujące inicjatywy, organizacja będąca operatorem, mieszkańcy Olsztyna będący odbiorcami działań.), Zlecający zadanie (Urząd Miasta Olsztyna), Realizatorzy zadania (potencjalni operatorzy, realizatorzy małych grantów) (organizacje kulturalne, nieformalne grupy młodzieżowe) Sposoby zebrania oczekiwań: ankiety (ankiety wśród organizacji pozarządowych zajmujacych sie kulturą), spotkania (spotkania otwarte dla grup młodzieżowych) Przekonanie oponentów: OPONENCI - ARGUMENTY organizacje pozarządowe, które będą korzystały z dotacji, które rozdziela inna organizacja pozarządowa - w procedurze wyboru wniosków będzie uczestniczył również przedstawiciel gminy Angażowanie sojuszników: SOJUSZNICY - DZIAŁANIA grupy młodzieżowe - promocja tego rozwiązania wśród mieszkańców oraz wśród radnych organizacje mogące zostać operatorem - przekonywanie radnych oraz innych organizacji pozarządowych, że zmiana przyniesie korzyść w postaci uproszczenia procedur, od 2015-04-01, do 2015-04-30
6
Pozytywne konsekwencje: poprawa wizerunku samorządu jako jednostki realizującej zasadę pomocniczości, zwiększenie możliwości realizacji innych, nowych zadań przez urzędników, uproszczenie procedur dla beneficjentów, zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań gminy, wzmocnienie organizacji pozarządowej będącej operatorem regrantingu, zwiększenie aktywności młodzieżowych grup nieformalnych oraz niewielkich lub niedoświadczonych organizacji pozarządowych działających w sferze kultury. Negatywne konsekwencje: brak zaufania organizacji pozarządowych do operatora lub/i podejrzenia o stronniczość
7
Zgodność z dokumentami strategicznymi: Programy gminne (Strategia Rozwoju Olsztyna 2020, roczny program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi)
8
Dokumenty wymagające zmian: roczny program współpracy (wpisanie zadania do rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi), inne (wpisanie zadania do uchwały w sprawie budżetu miasta)
9
Efektywność społeczna: 820 Zmiana formy realizacji zadania jest dość efektywna społecznie. Efektywność ekonomiczna: 30 382,45zł (51,51 %)

2 Wprowadzenie zmiany

Drugim etapem we wdrażaniu Modelu jest „wprowadzenie zmiany”. Na tym etapie będziesz mógł/a zaplanować konkretne działania, które pozwolą na wprowadzenie Bonu na aktywność - regrantingu w Twoim samorządzie.

W tym etapie zaplanujesz JAK wprowadzić Bon na aktywność - regranting w Twoim samorządzie.

1
Organizacje zidentyfikowane, jako potencjalni realizatorzy zadania:duże organizacje o charakterze kulturalnym (np. Borussia) Rodzaje potrzebnego wsparcia: zapewnienie kanałów informacji, którymi dysponuje samorząd (do promocji zadania)
od 2015-05-01 do 2015-05-31
2
Informowanie urzędników, radnychspotkania z radnymi, od 2015-05-01, do 2015-05-31 Działania komunikacyjne skierowane do potencjalnych oponentówpokazanie organizacjom pozarządowym korzystającym z dotacji, że zadanie będzie realizowane w sposób przejrzysty oraz położenie akcentu na uproszczenie procedur jako atut, od 2015-05-01, do 2015-05-31
od 2015-05-01 do 2015-05-31
3
Zespół standaryzacyjny: potencjalni operatorzy, przedstawiciele urzędu, przedstawiciele organizacji/grup nieformalnych (przedstawiciele grup młodzieżowych,), eksperci, inni (radni miejscy), od 2015-05-01, do 2015-07-31 Obszary standaryzacji: sposób informowania o konkursie, wzór wniosku (wniosek nie powinien być skomplikowany), wzór sprawozdania, wsparcie dla potencjalnych wnioskodawców, wsparcie dla realizatorów zadań, sposób oceny, w tym skład komisji konkursowych (w skłąd komisji powinien wchodzić przedstawiciel jst), koszty możliwe do pokrywania z dotacji, wkład własny (takie same zasady jak w konkursach ogłaszanych przez urząd) Forma obowiązywania standardu: załącznik do ogłoszenia konkursowego
od 2015-05-01 do 2015-07-31
4
Zmiany w programie współpracy: sformułowanie (w trakcie standaryzacji) nazwy zadania oraz umieszczenie go w programie współpracy, zmiany w budżecie miasta, od 2015-07-01, do 2015-08-15
od 2015-07-01 do 2015-09-18
5
CEL KONSULTACJI: konsultowanie szczegółowych zapisów dokumentów wprowadzających Bon na aktywność - regranting Przedmiot konsultacji: Grupy uczestników - Pytanie konsultacyjne grupy młodzieżowe - jakiego wsparcia potrzebują na etapie składania wniosku oraz na etapie realizacji projektu, czy przedstawione zasady wymagają zmian/uzupełnień/doprecyzowania potencjalny operator - jakie są jego potrzeby w realizacji zadania Metody konsultacji społecznychankieta internetowa lub formularz elektroniczny (ankieta wśród młodzieży), grupa fokusowa (wybrane osoby uczestniczące w wywiadzie grupowym) (młodzież oraz druga gruupa - potencjalni oparatorzy), spotkania w zamkniętym gronie (spotkania z radnymi, spotkanie z radą organizacji pozarządowych i GRDPP) Sposób publikacji wyników: zgodnie z uchwałą o trybie prowadzenia konsultacji
od 2015-02-01 do 2015-03-01
6
CEL EWALUACJI: Celem ewaluacji jest ocena realizacji zadania publicznego w formie regrantingu w sferze kultury. Ewaluacja ma pomóc w określeniu skuteczności i efektywności przeprowadzonego regrantingu na rzecz aktywizowania młodzieży w działaniach kulturalnych. PYTANIA EWALUACYJNE: Na ile zwiększyła się aktywność grup młodzieżowych,, czy i o ile zwiększyła się liczba nowych grup, na ile zwiększyła się aktywność społeczności lokalnej w zakresie uczestnictwa w działaniach kulturalnych, na ile wsparcie dla wnioskodawców było wystarczające i adekwatne do potrzeb METODY I NARZĘDZIA: ankieta (ankieta elektroniczna wśród odbiorców działań), wywiad (wywiady z odbiorcami działań), analiza dokumentacji (analiza sprawozdania z realizacji zadania)
od 2015-01-01 do 2015-03-01

3 Plan pracy

To już ostatni element pracy z kreatorem. W tym miejscu możesz przygotować pełny harmonogram Twoich działań.

Na podsumowanie prac z kreatorem możesz sporządzić pełny HARMONOGRAM przeprowadzenia zmiany.

1
Działanie Od Do Osoba odpowiedzialna
Planowanie pozyskiwania dodatkowych danych 2015-02-01 2015-03-30
ANGAŻOWANIE SOJUSZNIKÓW 2015-04-01 2015-04-30
Wsparcie dla operatora 2015-05-01 2015-05-31
DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE 2015-05-01 2015-05-31
Opracowanie standardu działania operatora 2015-05-01 2015-07-31
KONSULTACJE SPOŁECZNE 2015-08-01 2015-10-31
MONITORING I EWALUACJA 2016-11-01 2016-12-01
Wsparcie dla operatora 2015-04-01 2015-09-01
DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE 2015-05-01 2015-07-31
KONSULTACJE SPOŁECZNE 2015-07-01 2015-09-30
MONITORING I EWALUACJA 2015-05-31 2015-07-31
Opracowanie zmian prawnych 2015-07-01 2015-09-18