Podgląd Pobierz raport w wersji edytowalnej

1 Przygotowanie do zmiany

Pierwszym etapem we wdrażaniu Modelu jest przygotowanie do zmiany. Niezbędne jest odpowiedzenie na pytanie, czy wprowadzenie zlecania instytucji jest potrzebne, i czy jest  możliwe w Twoim samorządzie.

Udzielenie odpowiedzi na te pytania będzie możliwe, dzięki analizie wybranych obszarów - w tym potrzeb mieszkańców, ich oczekiwań, zastanowieniu się nad potencjalnym realizatorem, wpływem na wizerunek samorządu, czy koniecznymi zmianami prawnymi i planowaniem finansów.


  • Ten etap pomoże Ci znaleźć odpowiedź na dwa kluczowe pytania:
    • czy wprowadzenie Zlecania instytucji jest POTRZEBNE w Twoim samorządzie?
    • czy wprowadzenie Zlecania instytucji jest MOŻLIWE w Twoim samorządzie?


1
Najważniejsze przesłanki:realizacja działań na rzecz społeczności lokalnej lub wybranej grupy społecznej (wsparcie działań dzieci i młodzieży oraz organizacji pozarządowych ze sfery kultury), pokrycie kosztów funkcjonowania nieruchomości niezbędnej do realizacji zadania przez samorząd (lepsze zagospodarowanie istniejącego obiektu), inne (zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych)
2
Przedmiotem zlecenia realizacji zadania publicznego będzie przekazanie istniejącego centrum kultury. W ramach tego centrum instytucja o charakterze publicznym dysponuje dużym obiektem na znaczącym osiedlu w mieście. W miejscu tym prowadzone jest kino oraz różne zajęcia.
3
Grupy, które będą korzystać z działań: dzieci, rodzice, sąsiedztwo domu kultury, organizacje o charakterze kulturalnym, seniorzy Źródła informacji: sprawozdanie z dotychczasowej działalności instytucji, badanie potrzeb dzieci i młodzieży Dodatkowe dane:ankiety (rodzice), wywiady (dzieci i młodzież, seniorzy), spotkania (organizacje pozarządowe), od 2015-09-01, do 2015-09-30 Analiza danych:Ciekawe zajęcia o nowoczesnym charakterze, Miejsce spotkań/inkubacji dla organizacji o charakterze kulturalnym, Zajęcia dla seniorów
4
Argumenty za akceptacją obecnego sposobu realizowania instytucji: brak Argumenty przeciw obecnemu sposobowi realizowania instytucji: słaba efektywność środków publicznych, niewykorzystany obiekt stojący na dużym osiedlu, słaba jakość oferty
5
Sojusznicy: organizacje pozarządowe, korzystający z oferty Oponenci: niektórzy radni, dotychczasowi pracownicy instytucji
6
Pozytywne konsekwencje: nowa jakość na mapie kulturalnej miasta, zainteresowanie mediów Negatywne konsekwencje: zwolnienie pracowników - może pojawić się jakiś rodzaj buntu
7
Zgodność z dokumentami strategicznymi: Programy gminne (strategia rozwoju kultury, wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi)
8
Dokumenty wymagające zmian: roczny program współpracy (dopisać do programu na 2016 rok)
9
Efektywność społeczna: 0 Zmiana formy realizacji zadania ma niewielki wpływ na efektywność społeczną. Efektywność ekonomiczna: 334 299,93zł (38,16 %)

2 Wprowadzenie zmiany

Drugim etapem we wdrażaniu Modelu jest „wprowadzenie zmiany”. W tym momencie powinniśmy zadać sobie kolejne pytania w kluczowych obszarach, aby ostatecznie sformułować koncepcję zadania. Następnie na podstawie przeprowadzonych analiz przygotować potencjalnych realizatorów oraz przeprowadzić proces zakontraktowania zadania.

Kluczowe pytania w zakresie ostatecznej koncepcji zadania i przygotowania realizatorów.
Na tym etapie zaplanujesz JAK wprowadzić Zlecanie instytucji w Twoim samorządzie.

1
Organizacje zidentyfikowane, jako potencjalni realizatorzy zadania:organizacje o charakterze kulturalnym w mieście, partnerstwo organizacji? Obszary, w jakich organizacje potrzebują wsparcia:Zasoby lokalowe, jakie:, Sprzęt, jaki:, Posiadane kadry:, Wiedza i doświadczenie kadry:, Doświadczenie organizacji:, Potencjał finansowy: Rodzaje potrzebnego wsparcia:animowanie współpracy między organizacjami Wsparcie możliwe przez samorząd: przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych, zachęcenie do podejmowania wspólnych działań
od 2015-08-01 do 2015-11-30
2
Informowanie urzędników, radnych: konferencja prasowa zapowiadająca, dyskusja podczas Komisji Edukacji, od 2015-09-01, do 2015-09-30 Działania komunikacyjne skierowane do potencjalnych oponentów: przekazanie materiałów pisemnych, od 2015-09-01, do 2015-09-30 Działania komunikacyjne skierowane do potencjalnych sojuszników: wystąpienie o napisanie rekomendacji, udział w konferencji prasowe, udział w komisjach radnych, od 2015-09-01, do 2015-09-30
od 2015-09-01 do 2015-09-30
3
Zespół standaryzacyjny: potencjalni realizatorzy, przedstawiciele urzędu, przedstawiciele odbiorców, eksperci Obszary standaryzacji: sposób informowania o działaniach, podstawowe parametry usługi (np. maks. liczba osób jednocześnie korzystających, maks. liczba osób prowadzących), podstawowe parametry niezbędnej infrastruktury (np. powierzchnia sali, dostęp dla osób niepełnosprawnych), kwalifikacje kadry, sposób raportowania działań Uwzględnienie elastyczności standardu: Tak - możliwość prowadzenia działalności odpłatnej Forma obowiązywania standardu: załącznik do ogłoszenia konkursowego, dodatkowe zapisy w umowie
od 2015-09-01 do 2015-11-30
4
Zmiany w programie współpracy: wprowadzenie zadania do katalogu zadań priorytetowych, od 2015-09-01, do 2015-11-30
od 2015-09-01 do 2015-11-30
5
Cel konsultacji: konsultowanie ogólnej propozycji zlecenia usługi organizacji pozarządowej, konsultowanie podstawowych założeń zlecanej usługi (grup odbiorców, standardu realizacji usługi, wymagań co do realizatora, itp...), konsultowanie szczegółowych zapisów dokumentów niezbędnych do zlecenia usługi Metody konsultacji społecznychAnkieta tradycyjna/formularz papierowy, Ankieta internetowa/formularz elektroniczny, otwarte spotkanie, grupa fokusowa (wybrane osoby uczestniczące w wywiadzie grupowym)
6
CEL EWALUACJI: Celem ewaluacji jest sprawdzenie efektywności funkcjonowania placówki kulturalnej PYTANIA EWALUACYJNE;Na ile poprawiła się oferta placówki?, Ile osób dodatkowo skorzystało z oferty?, Ile organizacji zaangażowało się w prowadzenie działań? METODY I NARZĘDZIAankieta, wywiad, analiza dokumentacji, analiza SWOT Badanie satysfakcji odbiorców: Ankiety po każdym miesiącu prowadzonej działalności

3 Plan pracy

To już ostatni element pracy z kreatorem. W tym miejscu możesz przygotować pełny harmonogram Twoich działań.

Na podsumowanie prac z kreatorem możesz sporządzić pełny HARMONOGRAM przeprowadzenia zmiany.

1
Działanie Od Do Osoba odpowiedzialna
Zebranie posiadanych danych 2015-07-01 2015-07-31
Ten etap pomoże Ci znaleźć odpowiedź na dwa kluczowe pytania: 2015-09-01 2015-09-30
Wsparcie potencjalnego realizatora 2015-08-01 2015-11-30
DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE 2015-09-01 2015-09-30
W jaki sposób przygotowany zostanie standard dla realizatora instytucji? 2015-09-01 2015-11-30
Opracowanie zmian prawnych 2015-09-01 2015-11-30
KONSULTACJE SPOŁECZNE 2015-07-01 2015-09-01
MONITORING I EWALUACJA 2016-01-01 2016-12-31