Podgląd Pobierz raport w wersji edytowalnej

1 Przygotowanie do zmiany

Pierwszym etapem we wdrażaniu Modelu jest „przygotowanie do zmiany”. W tym momencie powinniśmy zadać sobie pytania w kluczowych obszarach, aby przygotować koncepcję całego procesu. Następnie na podstawie uzyskanych informacji, przygotować niezbędne dokumenty, przeprowadzić konsultacje społeczne, a także dokonać (o ile jest to niezbędne) zmian w prawie lokalnym (np. wprowadzić zmiany do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi).

  • Ten etap pomoże Ci znaleźć odpowiedź na dwa kluczowe pytania:
    • czy wprowadzenie Kooperacyjnego rozwiązywania problemów jest POTRZEBNE w Twoim samorządzie
    • czy wprowadzenie Kooperacyjnego rozwiązywania problemów jest MOŻLIWE w Twoim samorządzie

1
Proponowane rozwiązania oparte jest o koncepcje funkcjonowania lokalnego systemu wsparcia. Jego istotą jest stworzenie konsorcjum / partnerstwa grupy instytucji oraz władz samorządowych w celu wspólnego wielostronnego działania na rzecz ogranicznania czynników zagrożenia (w szczególności w kontekście uzależnień) dzieci i młodzieży w Warszawie. Zasadniczą przesłanką zastosowanie takiego podejścia jest uznanie że działania na rzecz dzieci i młodzieży, aby uzyskać wysoką skuteczność muszą być jednocześnie zróżnicowane, skoordynowane i długofalowe. Mnogość instytucji wsparcia (zarówno publicznych jak i prywatnych) i głębokość problemy wskazuje na możliwość i konieczność zastosowania takiej metody.
2
Na podstawie dokumentu: PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH M.ST. WARSZAWY w 2014 r. "Nadmierne spożywanie alkoholu stanowi jeden z najbardziej szkodliwych czynników mających wpływ na zdrowie i życie osób uzależnionych oraz ich rodzin. Tak zwane szkodliwe picie może być przyczyną wielu schorzeń somatycznych i psychicznych. Nie ulega wątpliwości, że istnieją istotne powiązania między nadużywaniem alkoholu a wykluczeniem społecznym. Utrata pracy i zdolności do efektywnego funkcjonowania w rolach społecznych, przemoc, agresja, zaniedbywanie podstawowych obowiązków rodzinnych. Najbardziej poszkodowane są jednak dzieci osób uzależnionych, to ich rozwój emocjonalny, społeczny i psychofizyczny jest często zaburzony. Uzależnienie chociażby jednego rodzica może dla dziecka oznaczać życie w ciągłym stresie, poczuciu zagrożenia i doświadczanej przemocy tak psychicznej, jak i fizycznej, prowadzi do zaburzeń zachowania, a w konsekwencji do łamania prawa, prowadzącego do wykluczenia społecznego. Pozostawione bez wsparcia i pomocy terapeutycznej dzieci alkoholików często sięgają po substancje psychoaktywne i psychotropowe i powiększają liczbę osób uzależnionych." .... " Naturalnie problem rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych takim wykluczeniem nie ma charakteru jednorodnego w obrazie całego społeczeństwa. Istotną rolę odgrywają tu bowiem także czynniki regionalne, które w sposób istotny decydują o sile jego występowania. Przykładem takiego zróżnicowania jest miasto Warszawa, w której obserwuje się terytorialne kumulacje problemów społecznych, zagrożenia dla bezpieczeństwa, niedobory funkcjonalne i infrastrukturalne, które wymagają interwencji. Są to przede wszystkim tereny Pragi Północ i Targówka, robotnicze części Woli, a także fragmenty przedmieść, zwłaszcza na wschodzie miasta. Obszarami zagęszczenia problemów są także fragmenty Śródmieścia (np.: Powiśle), Służewca, pogranicza Żoliborza i Woli, a także niektóre tereny peryferyjne, także podmiejskie." .... "Napoje alkoholowe ciągle stanowią substancję psychoaktywną najbardziej powszechną wśród młodzieży. Z przeprowadzonego na zlecenie Biura Polityki Społecznej (aktualnie Biuro Pomocy i Projektów Społecznych) Urzędu m.st. Warszawy w 2011 r. badania pn.: „Picie alkoholu i używanie narkotyków przez młodzież szkolną na terenie m.st. Warszawy” wynika, że problem spożywania przez młodzież napojów alkoholowych stanowi ogromne wyzwanie dla podmiotów odpowiedzialnych za profilaktykę i ograniczanie dostępności wyrobów spirytusowych. Badanie wykazuje, że najpopularniejszy wśród warszawskiej młodzieży napój to piwo, druga pod względem popularności jest wódka. Po wino sięga co piąty gimnazjalista. Postrzegana przez uczniów dostępność napojów alkoholowych zwiększa się wyraźnie wraz z wiekiem badanych osób. Prawie 4/5 uczniów trzecich klas gimnazjum (79,4%) uważa, że zdobycie piwa byłoby dla nich łatwe, natomiast tylko 2,8% sądzi, że byłoby to niemożliwe. W drugich klasach szkół ponadgimnazjalnych, tj. wśród 17/18-latków, ponad 93% uczniów stwierdziło, że piwo jest dla nich łatwo dostępne, a zaledwie 1,5% uznało, że jego zakup jest dla nich niemożliwy. Zakupienie wina byłoby łatwe w opinii 68,8% uczniów trzecich klas gimnazjum, natomiast tylko 4,2% uczniów w tej grupie wiekowej uznało, iż byłoby to niemożliwe. W drugich klasach szkół ponadgimnazjalnych dostępność wina jest jeszcze częściej oceniana jako łatwa. Taką opinię wyraziło 89,9% uczniów, tylko 1,7% było przeciwnego zdania. Zarówno w opinii warszawskich gimnazjalistów, jak i uczniów szkół ponadgimnazjalnych wódka jest nieco trudniej dostępna niż piwo i wino. Prawie 65% uczniów trzecich klas gimnazjów (64,5%) uważa, że zakup wódki byłby dla nich łatwy. Za niemożliwe uznało jej zdobycie 5,3% badanych z tej frakcji wiekowej. Średnio co dziesiąty badany uczeń gimnazjum stwierdził, iż nie wie, jak trudne byłoby dla niego zdobycie tego napoju alkoholowego (10,0%). W przypadku uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych aż 87,6% spośród nich uznało że nie miałoby problemu z nabyciem wódki, tylko 1,9% uznało, że jest to niemożliwe." Uzupełniające dane określające charakter problemu dla jednej z dzielnic można znaleźć w raporcie Fundacji Stocznia przygotowanym na zlecenie Urzędy Dzielnicy Wola. http://stocznia.org.pl/wolastory/
3
Dotychczasowe działania mają charakter rozproszony. Mnogie instytucje prowadzą słabo skoordynowane działania. Często dochodzi do przypadków rywalizacji zamiast kooperacji. Dotyczy to zarówno relacji między organizacjami jak i między sektorami. Problemem często są utrwalone by nie powiedzieć rytualne sposoby korzystania z tzw. "korkowego". Pochodzące z funduszu środki mają stałych odbiorców niekoniecznie optymalnie adresujących problem jaki miały rozwiązywać (lub ograniczać).
4
Program potencjalnie włączać może kilkadziesiąt instytucji. reprezentujących bardzo różne komptencje przydatne dla rozwiązania opisywanego tu problemu. Mogą one grupować się w mniejsze funkcjonalne "grona" działający na mniejszym terytorium. Tak należy rozumieć pojęcie lokalności. W praktyce obszary takie mogą zostać zdefiniowane w oparciu o wtórną analizę danych zastanych (zbieranych przez administrację) którą użyte łącznie mogą wskazywać na szczególne "zagęszczenia" problemów społecznych w Warszawie. Taką mapę stworzono w Warszawie i została ona użyta do wyznaczenia potencjalnych obszarów działania lokalnych systemów wsparcia (LSP) bo pod tą ogólną nazwą funkcjonują one w Warszawie na poziomie urzędowym. W praktyce każdy z nich wykształcił specyficzną lokalną identyfikację co jest ważnym i pożądanym zjawiskiem (np. BAZA na Pradze Północ,
5
Grupy: Dzieci i młodzież z wybranych obszarów o wysokiej koncentracji problemów społecznych. Nie można precyzyjnie określić ilości osób do których kierowany jest program. Pewne przybliżenie skali problemy daje liczba ok 3500 dzieci i młodzieży będąca obecnie pod opieką ponad 100 działająych w Warszawie instytucji. Poszczególne typy działań adresowanych do młodzieży zostały zdefiniowane w dokumentach przygotowanych przez samorząd: W szczególności tj. - STANDARD PUNKTU INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO - STANDARD JAKOŚCI PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH SYSTEMU OŚWIATY ORAZ PLACÓWKACH WSPARCIA DZIENNEGO - STANDARD ZAGOSPODAROWANIA CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY -STANDARD KLUBU DZIECKA I RODZICA - STANDARD PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Źródła wiedzy: Strategia Społeczna M.St.Wartszawa (2008) http://strategia.um.warszawa.pl/ Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2011 i towarzyszące mu analizy Badanie jakości życia mieszkańców warszawskich dzielnic zrealizowano w 2013 r. wśród mieszkańców 18 dzielnic Warszawy.
6
Administracja publiczna i lokalne środowisko lepsze reagowania na ważne wyzwania społeczne Lepszej synchronizacji działań między poszczególnymi uczestnikami Uniknięcie duplikowania działań Mobilizacji lokalnego środowiska wokół istotnych wyzwań społecznych Po stronie organizacji oczekiwania dotyczą większej stabilności w działaniach i większe ich upodmiotowienie w projektowaniu i wykonywaniu zadań. Lokalne środowisko mogę w większym stopniu bazować i budować poczucie lokalnej tożsamości i odpowiedzialności za nią.
7
Argumenty za akceptacją obecnego sposobu przydzielania dotacji: Większa bezpośrednia kontrola na poszczególnymi wykonawcami (jeśli uznać to za wartość) Argumenty przeciw obecnemu sposobowi przydzielania dotacji: Rozproszenie i duplikowanie działań "Przerwy" w systemie pomocy - wykonawcy nie starają się synchronizować działań a nawet rywalizują pomiędzy sobą. Więcej czynności administracyjnych.
8
Sojusznicy Organizacje pozarządowe zaangażowane w działania na danym terenie. Oponenci Część lokalnych instytucji, które dotychczas uczestniczyły w innym podziale środków (w szczególności z "korkowego"). Często mają one rytualny i powtarzalny charakter. Częściowo oponentami mogą być te same organizacje, które mogą wystąpić w roli sojuszników. Ten rodzaj nastawienie może wynikać z obawy (czasem) doświadczeń związanych z trudami uczestnictwa a partnerstwach. W szczególności obawa taka może dotyczyć "kosztów transakcyjnych" - czasu i zasobów potrzebnych do uzgadniania działań w ramach konsorcjum. Często dopiero po jego zawiązaniu okazuje się jak różne są kultury organizacyjne uczestników, czasem pojawia się problem przywództwa i wewnętrznego funkcjonowania partnerstwa (często jest to nowe doświadczenie dla uczestników).
9
Pozytywne konsekwencje: Samorząd będzie postrzegany jako innowacyjny i kooperacyjny Istnieje szansa na wytworzenie się pozytywnej energii "lokalnego patriotyzmu" Negatywne konsekwencje: Często idea tego rodzaju kolektywnego podejścia nie pojawia się po stronie organizacji ale samorządu, który poniekąd "wymusza" ten rodzaj podejścia. Przy niemal całkowitej zależności organizacji od publicznego podejścia jest to często oferta "nie do odrzucenia' .
10
Strategia Społeczna M.St.Wartszawa (2008) http://strategia.um.warszawa.pl/ Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2011 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
11
Nie wymaga zmian prawnych choć powinien być zapisany, zdefiniowanych w lokalnych dokumentach definiujących politykę społęczną i współpracę z organizacjami.
12
Ze względu na kompleksowy charakter przedsięwzięcia trudno wykonać analizę ekonomiczną. Można jednak uznać, że wspólne budowanie planu przedsięwzięcia i jego budżetowanie sprzyjać będzie optymalizacji wykorzystywanych zasobów.

2 Wprowadzenie zmiany

Drugim etapem we wdrażaniu Modelu jest „wprowadzenie zmiany”. W tym momencie powinniśmy zadać sobie kolejne pytania w kluczowych obszarach, aby ostatecznie sformułować koncepcję zadania. Następnie na podstawie przeprowadzonych analiz przygotować potencjalnych realizatorów oraz przeprowadzić proces zakontraktowania zadania.

Na tym etapie zaplanujesz JAK wprowadzić Kooperacyjne rozwiązywanie problemów w Twoim samorządzie.

1
POTENCJALNI PARTNERZY: Organizacje działające lokalnie, samorząd, instytucje lokalne. środowisko lokalne, lokalni liderzy. POTENCJALNI LIDERZY: Organizacja lokalne uzgodniona przez członków konsorcjum
2
W tego rodzaju przedsięwzięciu kluczowa jest komunikacja z potencjalnymi wykonawcami zadania oraz ze społeczności lokalną tak aby zobaczyła zalety takiego przedsięwzięcia i chciała je wspierać. Bardzo ważne jest wytworzenie "lokalnej marki" i tożasamości dla lokalnego systemu wsparcia i opracowanie spójnego (wspolnego!) systemu informacji na temat tego jak system ten działa i jak z niego skorzystać a także angażować się jego funkcjonownaie.
3
Regularne spotkania konsorcjum Prowadzona ewaluacja Zbierania opinii beneficjentów systemu Analizy w oparciu o zbierane regularnie dane administracyjne (te same które służyły do delimitacji obszarów działania lokalnych systemów wsparcia)
4
Zmiany zostaną zaproponowane przez działających wspólnie urzędników miejskich (zarówno szczebel ogolnomiejski jak i dzielnicowy) oraz organizacje. Dokumenty będę przedmiotem uzgodnień w ramach obowiązujących procedur (uchwał, prac komisji dialogu społecznego etc.)
5
CEL KONSULTACJI: Określenie lokalnych potrzeb i deficytów. W szczególności zdiagnozowanie istniejących deficytów Spotkania z lokalnym środowiskiem - w szczególności dotychczasowymi "dostawcami" usług (lokalnymi organizacjami i instytucjami) Prezentacja proponowanych standardów działania tak aby znaleźć rozsądny kompromis między oczekiwania i możliwościami GRUPA UCZESTNIKÓW: Loklana spolecznośc Organizacje Urzędnicy Eksperci Lokalne media METODY KONSULTACJI: Ankiety Konsultacje propozycji dokumentów (on-line i na piśmie) Spotkania otwarte Warsztaty Informacje w mediach lokalnych i prowadzone wspólnie z nimi debaty
6
CEL EWALUACJI Określenie zbiorczego wpływu przedsięwzięcia na jakość życie i szanse edukacyjne lokalnych środowisk (w szczególności dzieci i młodzieży) ze środowisk zagrożonych wykluczeniem. PYTANIA EWALUACYJNE Czy istotnie skala problemów się zmniejsza Czy zwiększa się efektywność prowadzonych działań Czy istotnie mechanizmy kooperacyjne poprawiają synchronizacje działań METODY I NARZĘDZIA Dane administracyjne Raporty z działań poszczególnych organizacji i instytycji Ankiety Obserwacje etnograficzne Grypy fokusowe Komunikacja z członkami konsorcjum (indywidaualnie i zbiorow) Opinie ekspertów

3 Plan pracy

To już ostatni element pracy z kreatorem. W tym miejscu możesz przygotować pełny harmonogram Twoich działań.


Na podsumowanie prac z kreatorem możesz sporządzić pełny HARMONOGRAM przeprowadzenia zmiany.


1
Działanie Od Do Osoba odpowiedzialna
Wsparcie potencjalnego operatora 2015-05-01
DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE
Standard realizatora
Opracowanie zmian prawnych
KONSULTACJE SPOŁECZNE
MONITORING I EWALUACJA