Podgląd Pobierz raport w wersji edytowalnej

1 Przygotowanie do zmiany

Pierwszym etapem we wdrażaniu Modelu jest przygotowanie do zmiany. Niezbędne jest odpowiedzenie na pytanie, czy wprowadzenie zlecania usług jest potrzebne, i czy jest  możliwe w Twoim samorządzie.

Udzielenie odpowiedzi na te pytania będzie możliwe, dzięki analizie wybranych obszarów - w tym potrzeb mieszkańców, ich oczekiwań, zastanowieniu się nad potencjalnym realizatorem, wpływem na wizerunek samorządu, czy koniecznymi zmianami prawnymi i planowaniem finansów.

  • Ten etap pomoże Ci znaleźć odpowiedź na dwa kluczowe pytania:
    • czy wprowadzenie Zlecania usług jest POTRZEBNE w Twoim samorządzie?
    • czy wprowadzenie Zlecania usług jest MOŻLIWE w Twoim samorządzie?

1
Najważniejsze przesłanki:realizacja działań na rzecz społeczności lokalnej lub wybranej grupy społecznej. Organizacja, która się specjalizuje w danym obszarze, zajmie się tematem. Zadanie zostanie skupione w jednym miejscu, dotychczas jest rozproszenie.
2
1. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, a także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, nie może takiej pomocy zapewnić. Chodzi o pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 2. Zapewnienie schronienia - osobom bezdomnym.
3
Grupy: 1. osoby samotne potrzebujące opieki 2. bezdomni Potrzeby: 1. zapewnienie usług opiekuńczych lepszej jakości, o szerszym wachlarzu 2. kompleksowe rozwiązanie problemu bezdomności w Radlinie Źródła wiedzy: Strategia rozwiązywania problemów społecznych Miasta Radlin, wywiady i badania własne OPS w Radlinie
4
Argumenty za akceptacją obecnego sposobu realizowania usługi: 1.wypracowany system, akceptowany przez osoby objęte opieką. 2. brak argumentów - wszystko przemawia za zmianą. Argumenty przeciw obecnemu sposobowi realizowania usługi: 1. Od lat usługę wykonuje jedna organizacja, brak poprawy jakości usługi; dotychczasowy tryb - zamówienia publiczne - bardziej skomplikowana procedura. Zamówienia tylko na 1 rok 2. Bezdomni kierowani są do okolicznych noclegowni - w zależności od dostępności miejsc, brak stałego partnera pozarządowego dla gminy, brak stabilności realizacji usługi, usługa dotychczasowa doraźna
5
Interesariusze: osoby objęte wsparciem i ich rodziny, OPS (pracownicy socjalni), organizacje pozarządowe z terenu Subregionu Zachodniego działające w obszarze pomocy społecznej Sojusznicy: potencjalni realizatorzy - organizacje pozarządowe, odbiorcy działań i ich rodziny Oponenci: dotychczasowi realizatorzy
6
Pozytywne konsekwencje: efekt nowości, możliwość nagłośnienia działań pozytywnych. Samorząd przekazując zadanie, może skupić się na innych obszarach. Negatywne konsekwencje: ryzyko związane z nowymi realizatorami - czy wywiążą się z zadania? Czy jakość usług będzie odpowiednia? Obawy samorządu: Czy organizacje na pewno przystąpią do konkursu? Czy będą dostatecznie przygotowane?
7
W 2014 r. w Radlinie opracowany został projekt Wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi, który zawierał m.in. świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, organizowanie i wydawanie pomocy rzeczowej dla mieszkańców, udzielenie schronienia osobom bezdomnym poprzez zapewnienie posiłku i tymczasowego miejsca noclegowego, prowadzenia mieszkań chronionych. program zostanie przyjęty w 2015r.
8
Roczny program współpracy - przyjmowany z mocy Ustawy co roku. Przyjęcie Wieloletniego Programu Współpracy umożliwi kontraktowanie wieloletnie, co zaś powinno zachęcić organizacje do udziału w konkursie. Zadanie można określić w rocznym obszarze współpracy jako priorytetowe - wówczas będzie pewność realizacji.
9
Efektywność społeczna: 0 Zmiana formy realizacji zadania ma niewielki wpływ na efektywność społeczną. Efektywność ekonomiczna: -2 887,06zł

2 Wprowadzenie zmiany

Drugim etapem we wdrażaniu Modelu jest „wprowadzenie zmiany”. W tym momencie powinniśmy zadać sobie kolejne pytania w kluczowych obszarach, aby ostatecznie sformułować koncepcję zadania. Następnie na podstawie przeprowadzonych analiz przygotować potencjalnych realizatorów oraz przeprowadzić proces zakontraktowania zadania.

Na tym etapie zaplanujesz JAK wprowadzić Zlecanie usług w Twoim samorządzie.

1
POTENCJALNI REALIZATORZY: Towarzystwo Charytatywne Rodzina, PCK, Caritas, Towarzystwo Brata Alberta, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z Rybnika, Arka.N z Raciborza , ZAKRES OCZEKIWANEGO WSPARCIA: Pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Pokrycie kosztów realizacji zadania. Pomoc w pozyskaniu środków finansowych z innych źródeł. ZAKRES MOŻLIWEGO WSPARCIA: j.w
od 2015-06-01 do 2017-02-28
2
Informacja dla radnych na sesji Rady Miasta. Informacja na stronie www Miasta. Uruchomienie wątku na podstronie konsultacje.radlin. Informacja w bezpłatnym Biuletynie radlińskim.
od 2015-09-01 do 2015-12-31
3
Dobrze sporządzona dokumentacja konkursowa, w oparciu o wcześniej wypracowany standard realizacji usługi. Kwalifikacje kadry, warunki lokalowe, procedury.
od 2015-06-01 do 2015-07-31
4
Zmiany prawne nie są konieczne (należy tylko "przerzucić środki finansowe z OPS do UM). Wspólne opracowanie dokumentacji - OPS, UM, zainteresowane organizacje pozarządowe (konsultacje). Można wprowadzić priorytet w Rocznym Programie Współpracy (ale nie jest to konieczne).
od 2015-09-01 do 2015-10-31
5
CEL KONSULTACJI: Upewnienie się, że zmiana realizacji zadania ma sens. GRUPA UCZESTNIKÓW: Potencjalni odbiorcy i ich rodziny, potencjalni realizatorzy METODY KONSULTACJI: Wywiady fokusowe, wywiady indywidualne, spotkania z mieszkańcami. SPOSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW: spotkanie ogólnodostępne + sesja Rady Miasta Cel konsultacji: konsultowanie ogólnej propozycji zlecenia usługi organizacji pozarządowej
od 2015-09-01 do 2015-10-15
6
CEL EWALUACJI Ocena zadania publicznego 1. usługi opiekuńcze 2. zapewnienie schronienia osobom bezdomnym PYTANIA EWALUACYJNE 1. na ile zmiana sposobu realizacji zadania poprawiła jakość usługi? O ile zwiększyła się liczba osób korzystających ze wsparcia? Jak realizacja usługi wpłynęła na wizerunek samorządu? METODY I NARZĘDZIA Ankiety wejścia i wyjścia, wywiady, obserwacja
od 2016-01-01 do 2016-02-29

3 Plan pracy

To już ostatni element pracy z kreatorem. W tym miejscu możesz przygotować pełny harmonogram Twoich działań.

Na podsumowanie prac z kreatorem możesz sporządzić pełny HARMONOGRAM przeprowadzenia zmiany.

1
Działanie Od Do Osoba odpowiedzialna
Wsparcie potencjalnego realizatora 2015-06-01 2017-02-28 ukryte
DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE 2015-09-01 2015-12-31 ukryte
W jaki sposób przygotowany zostanie standard dla realizatora usługi? 2015-06-01 2015-07-31 ukryte
Opracowanie zmian prawnych 2015-09-01 2015-10-31 ukryte
KONSULTACJE SPOŁECZNE 2015-09-01 2015-10-15 ukryte
MONITORING I EWALUACJA 2016-01-01 2016-02-29 ukryte