Podgląd Pobierz raport w wersji edytowalnej

1 Przygotowanie do zmiany

Pierwszym etapem we wdrażaniu Modelu jest przygotowanie do zmiany. Niezbędne jest odpowiedzenie na pytanie, czy wprowadzenie zlecania usług jest potrzebne, i czy jest  możliwe w Twoim samorządzie.

Udzielenie odpowiedzi na te pytania będzie możliwe, dzięki analizie wybranych obszarów - w tym potrzeb mieszkańców, ich oczekiwań, zastanowieniu się nad potencjalnym realizatorem, wpływem na wizerunek samorządu, czy koniecznymi zmianami prawnymi i planowaniem finansów.

  • Ten etap pomoże Ci znaleźć odpowiedź na dwa kluczowe pytania:
    • czy wprowadzenie Zlecania usług jest POTRZEBNE w Twoim samorządzie?
    • czy wprowadzenie Zlecania usług jest MOŻLIWE w Twoim samorządzie?

1
Uruchomienie i prowadzenie program wolontariatu miejskiego (TEST)
2
Zorganizowanie zintegrowanego programu promocji wolontariatu w Warszawie. Celem projektu jest stworzenie nowej jakości w obszarze wolontariatu polegającej na wzroście skali wolontariatu i wzbogaceniu jego form. Projekt inspirowany jest rozwiązania zagranicznymi w szczególności takimi jak amerykański City Year. W ramach projektu przygotowywane być mają dedykowane narzędzia takie jak portal do kojarzenie wolontariuszy i ofert kierowanych do nich. W programie przewidziane są działania edukacyjne i promocyjne kierowana do obydwu stron zarówno instytucji jak i samych wolontariuszy. W ramach projektu planowane jest sformułowanie i testowanie "pakietu" zachęt dla wolontariuszy (tych którzy chcieliby z nich korzystać). Projekt zakłada ścisłą współpracę grupy organizacji z Urzędem Miasta, które chce być partnerem projektu a po zakończeniu jego pilotażu będzie użytkownikiem portalu i marki "ochotnicy warszawscy". Projekt posiada spory potencjał replikacyjny i może być uruchomiony w innych miastach.
3
Grupy: Organizacje pozarządowe / potencjalnie wolontariusz pochodzący z różnych grup, a także urzędy, dla których praca wolontariuszy może okazać się ważnym wsparciem w działaniach na rzecz miasta. Potrzeby: Organizacje pozarządowe od wielu lat wskazują na istotną potrzebę jaką jest zaangażowania społeczne w działania organizacji. W badaniach prowadzonych przez KLON/JAWOR od ok 20 lat powtarza się stwierdzenie, że jendym z największych problemów jest brak osób skłonnych do bezinteresownego zaangażowania w działania organizacji. Jednocześnie okazuje się, że organizacje często nie są przygotowane na prace z wolontariuszami. Nie potrafią a często nie chcą ich zaangażować. Jest to rodzaj złośliwego koła - nie ma wolontariuszy bo nie są szukani. Nie są szukanie bo nikt słaba jest wiara, że się znajdą. Niski jest poziom wolontariatu. Polska ma jeden z najniższych wskaźników zaangażowania wolontariuszy w Europie i sytuacja ta nie poprawia się od lat. Źródła wiedzy: Badania ilościowo jakościowe i ilościowe (w szczególności badania KLON/JAWOR prowadzone corocznie od ponad 10 lat. Badania "Barometr Warszawski" (prowadzone na zlecenie UM Warszawa).
4
Argumenty za akceptacją obecnego sposobu realizowania usługi: Usługa nie była dotychczas prowadzono więc nie można formułować poglądu w tej sprawie. Argumenty przeciw obecnemu sposobowi realizowania usługi: J.w.
5
Sojusznicy: Środowisko organizacji i instytucji korzystających z pomocy wolontariuszy. Sami potencjalni wolontariusze, którzy dzięki programowi (w szczególności portalowi) łatwo będą mogli odnaleźć odpowiadające im oferty). Media Kilka organizacji, które mają ambicje wdrażanie szerszych - systemowych rozwiązań w tej dziedzinie. Oponenci: Trudno wskazać. Pewien opór (możliwy do przełamania) może pojawić się po stronie urzędów (i w mniejszym stopniu organizacji) które nie zawsze skłonne są pracować z wolontariuszami uznając że ilości problemów którego z tego wynikają jest większa niż korzyści. Czasem pojawia się obawa, że ich zaangażowanie może oznaczać zagrożenie dla ich miejsc pracy. Istotne będzie też to w jaki sposób do całego przedsięwzięcia odniosą się organizacje, które (tj. Centrum Wolontariatu) dotychczas dysponowały rodzajem monopolu w tej dziedzinie.
6
Pozytywne konsekwencje: Wzrost liczby wolontariuszy. Łatwość odnajdywania ofert odpowiadających ich oczekiwaniom. Większe zasoby organizacji i pośrednio większe szanse na realizacje celów społecznych. Negatywne konsekwencje: Nie dostrzegam.
7
Gminny program współpracy z organizacjami. Strategia rozwoju wolontariatu w Polsce (MPiPS) stworzona w związku ze Światowym Rokiem Wolontariatu.
8
Tego rodzaju przedsięwzięcie ze względu na swój rozległy i kilkuletni charakter powinno być wpisane do programu współpracy z organizacjami. Dokumenty wymagające zmian: wieloletni program współpracy (Wpisanie programu jako zadania wieloletniego)
9
Efektywność społeczna: 0 Zmiana formy realizacji zadania ma niewielki wpływ na efektywność społeczną. Efektywność ekonomiczna: -111,54zł

2 Wprowadzenie zmiany

Drugim etapem we wdrażaniu Modelu jest „wprowadzenie zmiany”. W tym momencie powinniśmy zadać sobie kolejne pytania w kluczowych obszarach, aby ostatecznie sformułować koncepcję zadania. Następnie na podstawie przeprowadzonych analiz przygotować potencjalnych realizatorów oraz przeprowadzić proces zakontraktowania zadania.

Na tym etapie zaplanujesz JAK wprowadzić Zlecanie usług w Twoim samorządzie.

1
POTENCJALNI REALIZATORZY: Organizacje dotychczas zaangażowane w promocje wolontariatu taki jak Centra Wolontariatu, organizacje wspierające 3 sektor. W tym wypadku można się spodziewać / nie można wykluczyć oferty składanej wspólnie (oferty wspólnej) składanej przez kilka organizacji. ZAKRES OCZEKIWANEGO WSPARCIA: Wydaje się że organizacje które potencjalnie byłyby zainteresowane zleceniem nie wymagają wsparcia zanim przystąpią do zadania (innego niż wsparcie w samej jego realizacji). ZAKRES MOŻLIWEGO WSPARCIA:
2
To działanie nie wymaga szczególnych działań komunikacyjnych innych niż dotarcie do organizacji zainteresowanych działaniem. W naszym mieście działania tego rodzaju są też prowadzone w pewnym zakresie przez sam urząd (szczególnie w przeszłości w związku z organizacja RURO 2012). Urząd może być pośrednim beneficjentem całego przedsięwzięcia ale ma też sporo nie tylko finansowych zasobów którymi móglby je wesprzeć. Natomiast w trakcie realizacji działania wskazane będą szeoroko zakrojone działania adresowane do potencjalnych wolontariuszy oraz tych ktorzy mogliby korzystać z ich wsparcia. Szczególne znaczenie będzie miała komunikacja wewnątrz samego urzędu i instytucji publicznych, które nie zawsze są otwarte na dostęp wolontariuszy.
3
Usługa ta nie została jeszcze opisana wprost od strony standardów. Istnieja doświadczenie organziacji które zajmują się kojarzeniem wolontariuszy. Istnieje tez dobrowolny standard wypracowany w ramach projektu Dobry Wolontariat ale jego istotą jest jakość pracy z wolontariuszami po stronie organizacji (biorców). Wziawszy pod uwagę że wolontariat ma być prowadzony także w placówkach administracji publicznej konieczne będzie adaptowanie zasad dobrego wolontariatu na potrzeby administracji. Zakres zadanie (który można uznać za odpowiednik standardu) będzie wypracowyany w sposób procesowy z udziałem samych zainteresowanych (w oparciu o dyskusje z organizacjami i instytucjami jakie mają doświadczenie w tym zakresie). Podejście takie jest konieczne ze wzgledu na nowatorskość zlecanego zadania w którym nie istnieje ani "rynek" który wyznaczałby normy jakości ani regulacje które detereminowałyby sposób realizacji usługi. Ze względu na unikalny charakter zadania w dużej mierze autorski charakter.
4
Ze względu na wieloletni charakter przedsięwzięcia konieczne będzie zaakceptowanie przedsięwzięcia w ramach programu współpracy z organizacjami. Zmiany w programie współpracy: Wśród celów jakie maja być realizowane dopisanie programu rozwoju wolontariatu miejskiego , od 2015-04-01, do 2015-04-30
5
Nie wydaje się aby konieczne było prowadzenie konsultacji społecznych w tym zakresie. CEL KONSULTACJI: GRUPA UCZESTNIKÓW: METODY KONSULTACJI: SPOSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW:
6
CEL EWALUACJI Odpowiedzi na standardowe pytania ewaluacyjne o trafność, skuteczność, efektywność, trwałość PYTANIA EWALUACYJNE W szczególności istotne będzie ustalenie czy istotnie wiecej będzie ofert zarówno podaży i popytu w obszarze wolontariatu METODY I NARZĘDZIA Obserwacja ilości transakcji w portalu kojarzenia wolontariuszy Badania w ramach badan sektora pozarządowego prowadzonych przez KLON (próba Warszawska) Badania typu barometr warszawski (deklaracja bycia wolontariuszem). Badania jakościowe wśród "biorców wolontariatu" w tym w szczególności pracowników administracji którzy mieliby korzystać z pomocy wolontariuszy (analiza gotowości zarówno wolontariuszy, jak i samych urzędów). METODY I NARZĘDZIA: ankieta, wywiad, analiza dokumentacji, obserwacja, studium przypadku Ewaluacja powinna mieć charakter systematyczny - być prowadzona w modelu towarzyszacym.

3 Plan pracy

To już ostatni element pracy z kreatorem. W tym miejscu możesz przygotować pełny harmonogram Twoich działań.

Na podsumowanie prac z kreatorem możesz sporządzić pełny HARMONOGRAM przeprowadzenia zmiany.

1
Działanie Od Do Osoba odpowiedzialna
Wsparcie potencjalnego realizatora
DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE
W jaki sposób przygotowany zostanie standard dla realizatora usługi?
Opracowanie zmian prawnych
KONSULTACJE SPOŁECZNE
MONITORING I EWALUACJA