Podgląd Pobierz raport w wersji edytowalnej

1 Przygotowanie do zmiany

Pierwszym etapem we wdrażaniu Modelu jest przygotowanie do zmiany. Niezbędne jest odpowiedzenie na pytanie, czy wprowadzenie zlecania instytucji jest potrzebne, i czy jest  możliwe w Twoim samorządzie.

Udzielenie odpowiedzi na te pytania będzie możliwe, dzięki analizie wybranych obszarów - w tym potrzeb mieszkańców, ich oczekiwań, zastanowieniu się nad potencjalnym realizatorem, wpływem na wizerunek samorządu, czy koniecznymi zmianami prawnymi i planowaniem finansów.


  • Ten etap pomoże Ci znaleźć odpowiedź na dwa kluczowe pytania:
    • czy wprowadzenie Zlecania instytucji jest POTRZEBNE w Twoim samorządzie?
    • czy wprowadzenie Zlecania instytucji jest MOŻLIWE w Twoim samorządzie?


1
- brak miejsca do kreowania organizacji w sferze kultury, - brak wsparcia dla organizacji zajmujących się sferą kultury, - niewykorzystana infrastruktura po biurze Europejskiej Stolicy Kultury Najważniejsze przesłanki: realizacja działań na rzecz społeczności lokalnej lub wybranej grupy społecznej (niezbędne jest wsparcie mieszkańców Szczecina działających w obszarze kultury)
2
Instytucja będąca przedmiotem zlecenia ma: - animować powstawania organizacji pozarządowych w sferze kultury; - udostępniać infrastrukturę do działalności kulturalnej organizacja ze sfery kultury; - promować aktywność kulturalną szczecińskich NGO - wspierać i rozwijać istniejące NGO ze sfery kultury - animować współpracę NGO ze sfery kultury; - dbać o powierzoną infrastrukturę.
3
Grupy: Potrzeby: Źródła wiedzy: Grupy, które będą korzystać z działań: Mieszkańcy szczecina jako odbiorcy działań kulturalnych, Organizacje działajace w sferze kultury, Mieszkańcy Szczecina aktywni w sferze działań kultyralncyh - potencjalni założyciele NGO Źródła informacji: Badania w zakresie przemysłów kreatywnych,, Aplikacja ESK, Dane GUS, MojaPolis, Wiedza pracowników Domów kultury, wydziay kultury i Sektor3, Mieszkańcy Szczecina - , od 2015-04-01, do 2015-05-31 Dodatkowe dane:wywiady (z pracownikami domów kultur, wydziału kultury, animatorami kultury), spotkania (z mieszkańcami i ngo działający w sferze kultury, animatorami kultury), od 2015-04-01, do 2015-05-19
4
Argumenty za akceptacją obecnego sposobu realizowania instytucji: Obecnie taka instytucja nie istnieje Argumenty przeciw obecnemu sposobowi realizowania instytucji:
5
Sojusznicy: organizacje pozarządowe, lide Oponenci: OPONENCI OPONENCI - ARGUMENTY Radni - dodatkowe wydatki, działania te mogły by prowadzić publiczne instytucje kultury Domy Kultury - my też możemy prowadzić za dadatkowe środki taką działalność NGO - po co tworzyć obok sektora3 nowy podmiot wspierający organizacje pozarządowe tylko w jednym obszarez, od 2015-04-01, do 2015-05-29 ANGAŻOWANIE SOJUSZNIKÓW SOJUSZNICY - DZIAŁANIA Wydział Kultury, BOP - brak zagospodarowania infrastruktury po biurze ESK, konieczność wsparcia organizacji ze sferzy kultury NGO - brak infrastruktury dla działań kulturalnych, brak wsparcia dedykowanego ściśle organizacjom kulturalnym Mieszkańcy Szczecina - brak miejsca do aktywności kulturalnych dostępnego dla nieprofesjonalistów a także brak miejsca do "konsumowania" kultury tworzonej przez NGO, od 2015-04-02, do 2015-05-21
6
Pozytywne konsekwencje: zagospodarowanie budynku, rozwój sfery kulturalnej Szczecina (nieprofesjonalnej), ożywienie Pogodna, pozytywny wizerunek miasta Negatywne konsekwencje: odpływ części aktywności z domów kultury oraz z innych dzielnic
8
Dokumenty wymagające zmian: roczny program współpracy (wpisanie do rocznego programu współpracy)
9
Efektywność społeczna: 0 Zmiana formy realizacji zadania ma niewielki wpływ na efektywność społeczną. Efektywność ekonomiczna: 27 400,31zł

2 Wprowadzenie zmiany

Drugim etapem we wdrażaniu Modelu jest „wprowadzenie zmiany”. W tym momencie powinniśmy zadać sobie kolejne pytania w kluczowych obszarach, aby ostatecznie sformułować koncepcję zadania. Następnie na podstawie przeprowadzonych analiz przygotować potencjalnych realizatorów oraz przeprowadzić proces zakontraktowania zadania.

Kluczowe pytania w zakresie ostatecznej koncepcji zadania i przygotowania realizatorów.
Na tym etapie zaplanujesz JAK wprowadzić Zlecanie instytucji w Twoim samorządzie.

1
POTENCJALNI REALIZATORZY: partnerzy Sektor 3, make it Funky, mediadizajn ZAKRES OCZEKIWANEGO WSPARCIA: ZAKRES MOŻLIWEGO WSPARCIA: Organizacje zidentyfikowane, jako potencjalni realizatorzy zadania:stowarzyszenie mediadizajn, partnerzy sektor 3, Make it Funky Obszary, w jakich organizacje potrzebują wsparcia:Posiadane kadry:, Wiedza i doświadczenie kadry:, Doświadczenie organizacji:, Potencjał finansowy: Rodzaje potrzebnego wsparcia:szkolenia z zakresu zarządzania budynkami, szkolenie i wizyty studyjne z zakresy podglądania podobnych ośrodków, szkolenia z zakresu animacji Wsparcie możliwe przez samorząd: szkolenie z zakresu zarządzania budynkami
od 2015-06-01 do 2015-06-30
2
Informowanie urzędników, radnych: Wystąpienie na komisji kultury i komisji budżetowej, spotkania wspólne Wydziału Kultury i BOP, wizyta studyjna dla radnych i urzędników w podobnie działających podmiotach w Polsce, od 2015-06-01, do 2015-06-30 Działania komunikacyjne skierowane do potencjalnych oponentów: Spotkania z pracownikami publicznych instytucji kultury, spotkania z organizacjami pozarządowymi., od 2015-06-01, do 2015-06-30 Działania komunikacyjne skierowane do potencjalnych sojuszników: spotkania z dziennikarzami związanymi z sprawami kultury i ngo, spotkania z nieformalnymi liderami związanymi z działaniami kulturalnymi. , od 2015-06-01, do 2015-06-30
od 2015-06-01 do 2015-06-30
3
Zespół standaryzacyjny: potencjalni realizatorzy (Partnerzy Sektor 3, Make it Funky, Miediadizajn ), przedstawiciele urzędu (Wydział Kultury, BOP), przedstawiciele odbiorców (organizacje pozarządowe z obszaru kultury), inni (nieformalni liderzy działań kulturalnych) Obszary standaryzacji: sposób informowania o działaniach, podstawowe parametry usługi (np. maks. liczba osób jednocześnie korzystających, maks. liczba osób prowadzących), podstawowe parametry niezbędnej infrastruktury (np. powierzchnia sali, dostęp dla osób niepełnosprawnych), sposób raportowania działań, inne (sposób ponoszenia opłat za korzystanie z infrastruktury) Uwzględnienie elastyczności standardu: Tak Forma obowiązywania standardu: załącznik do ogłoszenia konkursowego, element treści w ogłoszeniu konkursowym, dodatkowe zapisy w umowie, zobowiązanie realizatora w ofercie na realizację zadania publicznego
4
Konieczne jest przygotowanie umowy dotyczącej przekazania budynku a także unormowanie pobierania opłat od korzystających z budynku organizacji i grup nieformalnych.
od 2015-06-01 do 2015-06-30
5
CEL KONSULTACJI: GRUPA UCZESTNIKÓW: METODY KONSULTACJI: SPOSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW: Cel konsultacji: konsultowanie ogólnej propozycji zlecenia usługi organizacji pozarządowej (spotkania z potencjalnymi odbiorcami), konsultowanie podstawowych założeń zlecanej usługi (grup odbiorców, standardu realizacji usługi, wymagań co do realizatora, itp...), konsultowanie szczegółowych zapisów dokumentów niezbędnych do zlecenia usługi Metody konsultacji społecznychAnkieta internetowa/formularz elektroniczny (potencjalni odbiorcy usług), otwarte spotkanie (z potencjalnymi odbiorcami usług), grupa fokusowa (wybrane osoby uczestniczące w wywiadzie grupowym) (z potencjalnymi odbiorcami usług) Sposób publikacji wyników: wyniki konsultacji zostaną przekazane kluczowym aktorom, prezentacja na stronie www, spotkanie omawiające wyniki.
od 2015-07-01 do 2015-07-31
6
CEL EWALUACJI PYTANIA EWALUACYJNE METODY I NARZĘDZIA PYTANIA EWALUACYJNE;Jakie są rezultaty prowadzenia Inkubatora kultury?, Czy powierzona infrastruktura jest wykorzystywana optymalnie, Czy przestrzegane są założone standardy, Czy wzrosła aktywność sektora organizacji kulturalnych, Czy wzrosła instytucjonalizacja grup nieformalnych z obszaru kultury, Czy zwiększyła się aktywność mieszkańców dzielnicy Pogodno METODY I NARZĘDZIAankieta (wśród odbiorców usług inkubatora), wywiad (wywiady z inkubowanymi organizacjami i organizacjami z obszaru kultury nie koszystającymi z inkubatora, wywiad z publicznymi instytucjami kultury, wywiady z mieszkańcami okolic inkubatora), analiza dokumentacji (zgromadzonej przez inkubator i wiadomości prasowych i internetowych) Badanie satysfakcji odbiorców: badanie ankietowe CAWI - cykliczne, badanie PAPI wśród uczestników wydarzeń, badanie CAWI wśród organizacji korzystających z inkubatora, badanie focusowe wśród głównych odbiorów inkubatora.
od 2015-12-01 do 2015-12-31

3 Plan pracy

To już ostatni element pracy z kreatorem. W tym miejscu możesz przygotować pełny harmonogram Twoich działań.

Na podsumowanie prac z kreatorem możesz sporządzić pełny HARMONOGRAM przeprowadzenia zmiany.

1
Działanie Od Do Osoba odpowiedzialna
Zebranie posiadanych danych 2015-04-01 2015-05-31 ukryte
Ten etap pomoże Ci znaleźć odpowiedź na dwa kluczowe pytania: 2015-04-01 2015-05-19 ukryte
PRZEKONANIE OPONENTÓW 2015-04-01 2015-05-29 ukryte
ANGAŻOWANIE SOJUSZNIKÓW 2015-04-02 2015-05-21 ukryte
Wsparcie potencjalnego realizatora 2015-06-01 2015-06-30
DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE 2015-06-01 2015-06-30
W jaki sposób przygotowany zostanie standard dla realizatora instytucji?
Opracowanie zmian prawnych 2015-06-01 2015-06-30
KONSULTACJE SPOŁECZNE 2015-07-01 2015-07-31
MONITORING I EWALUACJA 2015-12-01 2015-12-31
Promocja konkursu
Ogłoszenie konkursu
Podpisanie umowy
realizacja usługi 2015-09-01 2017-08-31