Podgląd Pobierz raport w wersji edytowalnej

1 Przygotowanie do zmiany

Pierwszym etapem we wdrażaniu Modelu jest przygotowanie do zmiany. Niezbędne jest odpowiedzenie na pytanie, czy wprowadzenie zlecania instytucji jest potrzebne, i czy jest  możliwe w Twoim samorządzie.

Udzielenie odpowiedzi na te pytania będzie możliwe, dzięki analizie wybranych obszarów - w tym potrzeb mieszkańców, ich oczekiwań, zastanowieniu się nad potencjalnym realizatorem, wpływem na wizerunek samorządu, czy koniecznymi zmianami prawnymi i planowaniem finansów.


  • Ten etap pomoże Ci znaleźć odpowiedź na dwa kluczowe pytania:
    • czy wprowadzenie Zlecania instytucji jest POTRZEBNE w Twoim samorządzie?
    • czy wprowadzenie Zlecania instytucji jest MOŻLIWE w Twoim samorządzie?


1
Najważniejsze przesłanki:realizacja działań na rzecz społeczności lokalnej lub wybranej grupy społecznej, pokrycie kosztów funkcjonowania nieruchomości niezbędnej do realizacji zadania przez samorząd, inne (prowadzenie świetlic przez organizacje jest 6-krotnie tańsze)
2
Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży dla których świetlice są często jedynym miejscem, gdzie można w cieple i pozbawionej agresji, przyjaznej atmosferze, spędzać wolny czas, poznawać, kształtować i rozwijać zainteresowania. Takie placówki są alternatywą dla destruktywnych działań, do których zachęca „ulica”. Działania wychowawcze realizowane w świetlicach przyczyniają się do wzmacniania poczucia wartości podopiecznych, rozwijania ich zainteresowań oraz odbudowania lub wzmocnienia ich więzi z rodzicami.
3
Grupy, które będą korzystać z działań: dzieci, młodzież Źródła informacji: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2011-2015, Gminny Program Wspierania Rodziny, Wieloletni Program Współpracy Miasta Łódź z organizacjami pozarządowymi, Ustawa o wsparciu rodziny i systemie prowadzenia pieczy zastępczej Dodatkowe dane:spotkania (z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i MOPS)
4
Argumenty za akceptacją obecnego sposobu realizowania instytucji: Nie jest formalnie możliwe przekazanie świetlic w budynkach obecnie prowadzonych przez MOPS (bariery techniczne) Argumenty przeciw obecnemu sposobowi realizowania instytucji: Koszt jaki ponosi jednostka samorządu w związku z ich funkcjonowaniem jest blisko 6-krotnie wyższy od świetlic prowadzonych przez NGO.
5
OPONENCI OPONENCI - ARGUMENTY pracownicy świetlic - oddelegowanie pracowników do innych działań MOPS, gwarancja zatrudnienia ANGAŻOWANIE SOJUSZNIKÓW SOJUSZNICY - DZIAŁANIA wiceprezydent - spotkanie z pracownikami dyrektorka MOPS - spotkanianie z pracownikami i organizacjami pozarządowymi organizacje pozarządowe -
6
Pozytywne konsekwencje: efekt nowości, możliwość pochwalenia się racjonalnym wydatkowaniem miejskich pieniędzy Negatywne konsekwencje: spadek zaufania do samorządu
7
Zgodność z dokumentami strategicznymi: Programy gminne (Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2011-2015, Gminny Program Wspierania Rodziny, Wieloletni Program Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi)
8
zadanie jest wpisane do wieloletniej prognozy finansowej i jest możliwe do zlecenia w obecnym stanie prawnym.
9
Efektywność społeczna: 0 Zmiana formy realizacji zadania ma niewielki wpływ na efektywność społeczną. Efektywność ekonomiczna: 504 337,42zł (60,76 %)

2 Wprowadzenie zmiany

Drugim etapem we wdrażaniu Modelu jest „wprowadzenie zmiany”. W tym momencie powinniśmy zadać sobie kolejne pytania w kluczowych obszarach, aby ostatecznie sformułować koncepcję zadania. Następnie na podstawie przeprowadzonych analiz przygotować potencjalnych realizatorów oraz przeprowadzić proces zakontraktowania zadania.

Kluczowe pytania w zakresie ostatecznej koncepcji zadania i przygotowania realizatorów.
Na tym etapie zaplanujesz JAK wprowadzić Zlecanie instytucji w Twoim samorządzie.

1
Organizacje zidentyfikowane, jako potencjalni realizatorzy zadania:caritas, Fundacja Pomocy Rodzinie „Opoka”, stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego, Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Sióstr Salezjanek,, Stowarzyszenie Małych Dzieci,, Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”,, Stowarzyszenie Łódka,, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Obszary, w jakich organizacje potrzebują wsparcia:Zasoby lokalowe, jakie:, Posiadane kadry:, Wiedza i doświadczenie kadry:, Doświadczenie organizacji: Rodzaje potrzebnego wsparcia:szkolenia z zakresu administrowania budynków/obiektów, zapewnienie środków na pokrycie kosztów administracyjnych/osobowych związanych z realizacją zadania Wsparcie możliwe przez samorząd: opracowanie standardów realizacji zadania
2
Informowanie urzędników, radnych: informacja wysłana pocztą elektroniczną, komisja radnych, wystąpienie na sesji rady gminy, spotkanie informacyjne, Działania komunikacyjne skierowane do potencjalnych oponentów: włączyć w prace nad tworzeniem standardów i zdefiniowaniem zakresu realizacji zadania Działania komunikacyjne skierowane do potencjalnych sojuszników: prośba o udział w spotkaniu informacyjnym,
3
Zespół standaryzacyjny: potencjalni realizatorzy, przedstawiciele urzędu, eksperci Obszary standaryzacji: podstawowe parametry usługi (np. maks. liczba osób jednocześnie korzystających, maks. liczba osób prowadzących), podstawowe parametry niezbędnej infrastruktury (np. powierzchnia sali, dostęp dla osób niepełnosprawnych), kwalifikacje kadry, sposób raportowania działań Uwzględnienie elastyczności standardu: Tak Forma obowiązywania standardu: załącznik do ogłoszenia konkursowego
5
Cel konsultacji: konsultowanie ogólnej propozycji zlecenia usługi organizacji pozarządowej, konsultowanie podstawowych założeń zlecanej usługi (grup odbiorców, standardu realizacji usługi, wymagań co do realizatora, itp...), konsultowanie szczegółowych zapisów dokumentów niezbędnych do zlecenia usługi Metody konsultacji społecznychotwarte spotkanie, grupa fokusowa (wybrane osoby uczestniczące w wywiadzie grupowym)
6
CEL EWALUACJI: Celem ewaluacji jest ocena realizacji zadania publicznego w formie zlecenia prowadzenia placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej. Ewaluacja ma pomóc w określeniu skuteczności i efektywności zlecenia prowadzenia świetlic organizacji pozarządowej (organizacjom pozarządowym). PYTANIA EWALUACYJNE;Jaka jest skala działań prowadzonych przez świetlicę?, W jaki sposób oferowane wsparcie dostosowywane jest do potrzeb z niego korzystających? , Jakie są rezultaty z prowadzenia świetlicy?, Na ile świetlice prowadzone były zgodnie ze standardami? METODY I NARZĘDZIAankieta, wywiad, analiza dokumentacji, obserwacja Badanie satysfakcji odbiorców: ANKIETY

3 Plan pracy

To już ostatni element pracy z kreatorem. W tym miejscu możesz przygotować pełny harmonogram Twoich działań.

Na podsumowanie prac z kreatorem możesz sporządzić pełny HARMONOGRAM przeprowadzenia zmiany.

1
Działanie Od Do Osoba odpowiedzialna
Wsparcie potencjalnego realizatora
DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE
W jaki sposób przygotowany zostanie standard dla realizatora instytucji?
Opracowanie zmian prawnych
KONSULTACJE SPOŁECZNE
MONITORING I EWALUACJA
Zebranie posiadanych danych ukryte
Ten etap pomoże Ci znaleźć odpowiedź na dwa kluczowe pytania: ukryte
PRZEKONANIE OPONENTÓW ukryte
ANGAŻOWANIE SOJUSZNIKÓW ukryte
Wsparcie potencjalnego realizatora
DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE
W jaki sposób przygotowany zostanie standard dla realizatora instytucji?
KONSULTACJE SPOŁECZNE
MONITORING I EWALUACJA