Podgląd Pobierz raport w wersji edytowalnej

1 Przygotowanie do zmiany

Pierwszym etapem we wdrażaniu Modelu jest przygotowanie do zmiany. Niezbędne jest odpowiedzenie na pytanie, czy wprowadzenie zlecania usług jest potrzebne, i czy jest  możliwe w Twoim samorządzie.

Udzielenie odpowiedzi na te pytania będzie możliwe, dzięki analizie wybranych obszarów - w tym potrzeb mieszkańców, ich oczekiwań, zastanowieniu się nad potencjalnym realizatorem, wpływem na wizerunek samorządu, czy koniecznymi zmianami prawnymi i planowaniem finansów.

  • Ten etap pomoże Ci znaleźć odpowiedź na dwa kluczowe pytania:
    • czy wprowadzenie Zlecania usług jest POTRZEBNE w Twoim samorządzie?
    • czy wprowadzenie Zlecania usług jest MOŻLIWE w Twoim samorządzie?

1
Najważniejsze przesłanki:realizacja działań na rzecz społeczności lokalnej lub wybranej grupy społecznej (wsparcie i rozszerzenie działań MOPS w zakresie opieki nad osobami starszymi w miejscu ich zamieszkania)
2
Usługi opiekuńcze są organizowane i świadczone przez gminę na jej terenie (jako zadanie własne gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym). Realizacja usług opiekuńczych odbywa się w miejscu zamieszkania osoby starszej i w jej najbliższym otoczeniu. Wsparcie w formie usług opiekuńczych przysługuje starszej osobie samotnej, która wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości. Wsparcie w tej formie może być również przyznane: - starszej osobie samotnie gospodarującej, gdy wymaga pomocy innych osób, a wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości - osobie starszej w rodzinie, gdy wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może zapewnić odpowiedniej pomocy z uzasadnionej przyczyny, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości. Zakres rzeczowy usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania obejmuje różnorodne czynności o charakterze wspomagającym, opiekuńczym i pielęgnacyjnym, które mogą być przyznawane i świadczone osobom starszym wymagającym pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, pielęgnacji i utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem.
3
Grupy, które będą korzystać z usługi: osoby starsze objęte wsparciem w placówkach dziennych MOPS, osoby starsze nie objęte wsparciem MOPS, pracownicy socjalni, pielęgniarki środowiskowe Źródła informacji: Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Potrzeby możliwe do realizacji w ramach zadania: Z pośród 14 wypełnionych ankiet przez pracowników socjalnych, trzynastu wskazało, że podopieczni nie są zadowoleni z zakresu otrzymanej pomocy. Jako powody wskazywano głównie niedostosowanie możliwych prawnie rozwiązań do rzeczywistych potrzeb osób korzystających z opieki społecznej, zbyt wąski zakres udzielanego wsparcia i zbyt niskie świadczenia finansowe. Z pośród najczęściej zgłaszanych potrzeb na pierwsze miejsce wysunęła się pomoc opiekunki środowiskowej w zakresie codziennych czynności i zapewnienie opieki nad osobami zależnymi. Dokładne zestawienie najczęściej wskazywanych potrzeb przedstawia poniższy wykres (w odpowiedzi na to pytanie można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź, więc suma wszystkich jest wyższa niż 14). Konsultacje z pracownikami socjalnymi  przeważająca część pracowników socjalnych wskazała, iż ich podopieczni nie są zadowoleni z zakresu udzielanej im pomocy  (w podobny sposób jak wskazano w przykładzie powyżej należy opisać pozostałe wnioski)
4
Argumenty za akceptacją obecnego sposobu realizowania usługi: obecnie ze stacjonarnego systemu opieki nad osobami starszymi korzysta ok 90os., z ankiet ewaluacyjnych wynika że 90% os. jest zadowolona z otrzymywanego wsparcia Argumenty przeciw obecnemu sposobowi realizowania usługi: ograniczona ilość osób możliwych do objęcia wsparciem, osoby, które nie potrafią się przemieszczać lub nie mają możliwości transportowych nie mogą skorzystać ze wsparcia. Wizyty pracownika socjalnego lub pielęgniarki środowiskowej w domu osoby starszej pomagają w codziennym funkcjonowaniu i obejmują swoim zasięgiem większe grono beneficjentów
5
Grupy związane z realizacją zadania: Odbiorcy zadania (os. korzystające z usług opiekuńczych), Realizatorzy zadania (PCK, Caritas, Fundacja "Hospicjum Domowe"), Zlecający zadanie (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), Osoby, podmioty, na które zadanie oddziałuje w sposób pośredni (rodziny osób objętych wsparciem) Sposoby zebrania oczekiwań: ankiety, wywiady, spotkania SOJUSZNICY SOJUSZNICY - DZIAŁANIA osoby objęte wsparciem rodziny osób objętych wsparciem - indywidualne spotkania potencjalni realizatorzy zadania - spotkanie konsultacyjne w urzędzie
6
Pozytywne konsekwencje: efekt nowości, większe zadowolenie beneficjentów usług, poprawa wizerunku samorządu Negatywne konsekwencje:
7
Zgodność z dokumentami strategicznymi: Programy gminne ( strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy), Programy powiatowe ( strategia rozwiązywania problemów społecznych)
8
Dokumenty wymagające zmian: roczny program współpracy
9
Efektywność społeczna: 0 Zmiana formy realizacji zadania ma niewielki wpływ na efektywność społeczną. Efektywność ekonomiczna: 108 299,93zł (72,2 %)

2 Wprowadzenie zmiany

Drugim etapem we wdrażaniu Modelu jest „wprowadzenie zmiany”. W tym momencie powinniśmy zadać sobie kolejne pytania w kluczowych obszarach, aby ostatecznie sformułować koncepcję zadania. Następnie na podstawie przeprowadzonych analiz przygotować potencjalnych realizatorów oraz przeprowadzić proces zakontraktowania zadania.

Na tym etapie zaplanujesz JAK wprowadzić Zlecanie usług w Twoim samorządzie.

1
Organizacje zidentyfikowane, jako potencjalni realizatorzy zadania:Caritas, PCK, Fundacja "Hospicjum Domowe" Obszary, w jakich organizacje potrzebują wsparcia:Posiadane kadry: (pracownicy socjalni, pielęgniarki środowiskowe), Wiedza i doświadczenie kadry: (w ramach działalności statutowej wszystkie te organizacje prowadzą usługi zbliżone do zakresu zlecanego zadania) Rodzaje potrzebnego wsparcia:zapewnienie środków na pokrycie kosztów administracyjnych/osobowych związanych z realizacją zadania, szkolenie z pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych, przeprowadzenie akcji promującej wolontariat, Wsparcie możliwe przez samorząd: zapewnienie środków na pokrycie kosztów administracyjnych/osobowych związanych z realizacją zadania, szkolenie z pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych, przeprowadzenie akcji promującej wolontariat,
od 2015-02-01 do 2015-03-31
2
Informowanie urzędników, radnych spotkanie informacyjne w MOPS Działania komunikacyjne skierowane do potencjalnych oponentów spotkanie informacyjne w MOPS Działania komunikacyjne skierowane do potencjalnych sojuszników spotkanie informacyjne w MOPS
od 2015-02-01 do 2015-02-15
3
Zespół standaryzacyjny: potencjalni realizatorzy (PCK, Caritas, Fundacja "Hospicjum Domowe"), przedstawiciele urzędu (Pełnomocnik ds. współpracy z NGO, przedstawiciel/ka wydziału polityki społecznej) Obszary standaryzacji: sposób informowania o działaniach, podstawowe parametry usługi (np. maks. liczba osób jednocześnie korzystających, maks. liczba osób prowadzących) (zakres przestrzenny usług, zakres podmiotowy usług, Procedura czynności dotyczących przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze, Obowiązkowy zakres czynnościowy, Wymogi wobec podmiotu realizującego usługi , Wymogi wobec osoby realizującej usługi ), kwalifikacje kadry, sposób raportowania działań Uwzględnienie elastyczności standardu: Tak Forma obowiązywania standardu: załącznik do ogłoszenia konkursowego, dodatkowe zapisy w umowie, zobowiązanie realizatora w ofercie na realizację zadania publicznego
od 2015-02-15 do 2015-03-15
4
Zmiany w programie współpracy: Rozdział X Zadania priorytetowe § X Zadania priorytetowe realizowane w ramach Programu współpracy w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób starszych 1. usługi opiekuńcze oraz wielospecjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób starszych lub chorych w miejscu ich zamieszkania
od 2015-02-28 do 2015-03-31
5
Cel konsultacji: konsultowanie ogólnej propozycji zlecenia usługi organizacji pozarządowej, konsultowanie podstawowych założeń zlecanej usługi (grup odbiorców, standardu realizacji usługi, wymagań co do realizatora, itp...), konsultowanie szczegółowych zapisów dokumentów niezbędnych do zlecenia usługi Metody konsultacji społecznychAnkieta tradycyjna/formularz papierowy, otwarte spotkanie
od 2015-02-02 do 2015-02-16
6
CEL EWALUACJI: Celem ewaluacji jest ocena realizacji zadania publicznego w formie zlecenia usług opiekuńczych. Ewaluacja ma pomóc w określeniu skuteczności i efektywności zlecenia usług opiekuńczych organizacji pozarządowej (organizacjom pozarządowym). PYTANIA EWALUACYJNE: Jaka jest skala realizacji usługi? , Jakie są rezultaty realizacji usługi? , Na ile usługa realizowana była zgodnie ze standardami? , Na ile usługi opiekuńcze stały się bardziej dostępne dla odbiorców? , Na ile zastosowane formy usługi są dostosowane do potrzeb odbiorców? , Na ile przekazane środki publiczne dały efekt dźwigni finansowej (pozwoliły na pozyskanie dodatkowych środków/zasobów)? METODY I NARZĘDZIA: ankieta, wywiad, obserwacja Badanie satysfakcji odbiorców: ankiety wejścia i wyjścia
od 2015-02-01 do 2016-03-29

3 Plan pracy

To już ostatni element pracy z kreatorem. W tym miejscu możesz przygotować pełny harmonogram Twoich działań.

Na podsumowanie prac z kreatorem możesz sporządzić pełny HARMONOGRAM przeprowadzenia zmiany.

1
Działanie Od Do Osoba odpowiedzialna
Wsparcie potencjalnego realizatora 2015-02-01 2015-03-31
DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE 2015-02-01 2015-02-15
W jaki sposób przygotowany zostanie standard dla realizatora usługi? 2015-02-15 2015-03-15
Opracowanie zmian prawnych 2015-02-28 2015-03-31
KONSULTACJE SPOŁECZNE 2015-02-02 2015-02-16
MONITORING I EWALUACJA 2015-02-01 2016-03-29
Ten etap pomoże Ci znaleźć odpowiedź na dwa kluczowe pytania: ukryte
Planowanie pozyskiwania danych dot. oczekiwań w/w grup ukryte
ANGAŻOWANIE SOJUSZNIKÓW ukryte
PRZEKONANIE OPONENTÓW
Wsparcie potencjalnego realizatora
DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE
W jaki sposób przygotowany zostanie standard dla realizatora usługi?
Opracowanie zmian prawnych
KONSULTACJE SPOŁECZNE
MONITORING I EWALUACJA