Podgląd Pobierz raport w wersji edytowalnej

1 Przygotowanie do zmiany

Pierwszym etapem we wdrażaniu Modelu jest przygotowanie do zmiany. Niezbędne jest odpowiedzenie na pytanie, czy wprowadzenie Bonu na aktywność - regrantingu jest potrzebne, i czy jest  możliwe w Twoim samorządzie.

Udzielenie odpowiedzi na te pytania będzie możliwe, dzięki analizie wybranych obszarów - w tym potrzeb mieszkańców, ich oczekiwań, zastanowieniu się nad potencjalnym operatorem, wpływem na wizerunek samorządu, czy koniecznymi zmianami prawnymi i zaplanowaniem finansów.


Ten etap pomoże ci znaleźć odpowiedź na dwa kluczowe pytania:
  • czy wprowadzenie Bonu na aktywność - regrantingu jest POTRZEBNE w Twoim samorządzie?
  • czy wprowadzenie Bonu na aktywność - regrantingu jest MOŻLIWE w Twoim samorządzie?

1
Najważniejsze przesłanki: uproszczenie procedur dotacyjnych dla organizacji pozarządowych (wprowadzenie prostego formularza ofert (max 2 str.)), umożliwienie korzystania z dotacji grupom nieformalnym (zaktywizowanie osiedlowych drużyn ), zwiększenie zaangażowania wybranych grup społecznych
2
Grupy, które będą korzystać z działań: Grupy mieszkańców (Dzieci, młodzież, rodzice, przedstawiciele klubów sportowych, nauczyciele), Grupy nieformalne (Uczniowskie Kluby Sportowe, zespoły taneczne, "dzikie drużyny piłkarskie"), Organizacje pozarządowe ( Kluby sportowe, Stowarzyszenia Jeździeckie, Stowarzyszenia taneczne) Źródła informacji: Raport dot. dotyczący rozwoju sportu w gminie na lata 2010-2014, Strategia rozwoju stportu Potrzeby możliwe do realizacji w ramach zadania: 3. Analiza wyników W ramach analizy wyników należy przedstawić zbiorczo informacje uzyskane w trakcie konsultacji społecznych z podziałem na poszczególne grupy odbiorców planowanego zadania. Prezentowane informacje mogą zostać wzbogacone w formie graficznej w postaci: wykresów, zestawień, czy tabel. Przedstawiony poniżej krótki przykład analizy przedstawia możliwy wariant opisu. Do przykładu wykorzystano pytania z narzędzia kwestionariusz ankiety dla rodziców w zakresie potrzeb dotyczących aktywności w obszarze kultury fizycznej i sportu – pytania 3 do 5. Z pośród 52 ankiet wypełnionych przez rodziców 22% wskazało, że zajęcia sportowe powinny odbywać się codziennie. Zdecydowana większość tj. 61% rodziców uznała, że częstotliwość zajęć sportowych odpowiadająca dwóm spotkaniom w tygodniu jest optymalna dla ich dziecka. Jedynie 5% wybrało odpowiedź jeden raz w tygodniu. Za zajęciami odbywającymi się trzy razy w tygodniu opowiedziało się 12% rodziców. Godziny wybierane najczęściej zostały przedstawione na poniższym wykresie: Wykres 1: Jakie godziny byłyby najbardziej odpowiednie na zajęcia sportowe Twojego dziecka? Źródło: Badanie własne – analiza potrzeb mieszkańców Gminy Za najbardziej odpowiedni dzień tygodnia został uznany wtorek (32% odpowiedzi), czwartek (28% odpowiedzi) oraz sobota (15% odpowiedzi). Dla 8% spośród przebadanych rodziców dzień w którym odbywałyby się zajęcia sportowe nie miał znaczenia. 4. Podsumowanie najważniejszych wyników Dla zwiększenia przejrzystości najważniejszych wyników, które wypływają z przeprowadzonych konsultacji społecznych warto przedstawić je w formie zestawienia np. graficznego, tabelarycznego, czy punktowego. Poniższy przykład wykorzystuje możliwości jakie daje układ informacji w tabeli, zbierając w jednym miejscu wyniki uzyskane z konsultacji społecznych z poszczególnymi grupami odbiorców planowanego wsparcia. Graficzny układ wyników pozwala również na ich stosunkowo łatwą prezentację na spotkaniach podsumowujących konsultacje społeczne. Wyniki z konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Konsultacje z rodzicami  70% rodziców przeznacza miesięcznie na finansowanie aktywności fizycznej swojego dziecka mniej niż 50 zł  (w podobny sposób jak wskazano w przykładzie powyżej należy opisać pozostałe wnioski) Konsultacje z młodzieżą  zdecydowana większość młodych ludzi uznała zaplecze sportowe Gminy za niewystarczające w zakresie boisk do piłki nożnej  (w podobny sposób jak wskazano w przykładzie powyżej należy opisać pozostałe wnioski) Konsultacje ze szkołami  zdaniem przeważającej liczby nauczycieli młodzież zbyt mało czasu poświęca na aktywność fizyczną  (w podobny sposób jak wskazano w przykładzie powyżej należy opisać pozostałe wnioski) Konsultacje z kubami sportowymi  wśród obaw wskazywanych przez kluby sportowe najczęściej pojawiała się informacja dotycząca niewystarczającej infrastruktury sportowej w Gminie  (w podobny sposób jak wskazano w przykładzie powyżej należy opisać pozostałe wnioski) 5. Załączniki W tym miejscu do analizy należy załączyć narzędzia wykorzystywane w konsultacjach społecznych.
3
młodzieżowy turniej piłkarski, małe inicjatywy sportowe z okazji dnia dziecka, zawody sportowe organizowane przez mieszkańców osiedla Piastów,
4
POTENCJALNI OPERATORZY: Centrum Inicjatyw Obywatelskich
5
Grupy związane z realizacją zadania: Odbiorcy zadania ( mieszkańcy, dzieci i młodzież, grupy nieformalne), Zlecający zadanie (urząd, radni, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji), Realizatorzy zadania (potencjalni operatorzy, realizatorzy małych grantów) ( LGD, LGR, Ośrodki sieci SPLOT, Kluby Sportowe, Stowarzyszenia sportowe, Uczniowskie Kluby Sportowe, Towarzystwa Krzewienia Kultury, Kluby piłkarskie) Sposoby zebrania oczekiwań: ankiety, wywiady, spotkania Przekonanie oponentów: OPONENCI - ARGUMENTY kluby sportowe - prostsze formularze ofert, zmniejszenie ilości dokumentów skarbnik urzędu - działanie zgodne z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie Angażowanie sojuszników: SOJUSZNICY - DZIAŁANIA radni - zaproszenie radnych na spotkanie z klubami sportowymi, prośba o spotkanie ze skarbnikiem
6
Pozytywne konsekwencje: efekt nowości, możliwość pochwalenia się innowacją Negatywne konsekwencje: spadek zaufania do samorządu, zarzuty na temat przejrzystości i transparentności
7
Zgodność z dokumentami strategicznymi: Programy gminne (Strategia rozwoju gminy w zakresie kultury fizycznej rozdział 2.)
8
Dokumenty wymagające zmian: roczny program współpracy (wprowadzić zapis dot. regrantingu w rozdziale "Formy współpracy")
9
Efektywność społeczna: 3700 Zmiana formy realizacji zadania jest bardzo efektywna społecznie. Efektywność ekonomiczna: 35 607,40zł (64,38 %)

2 Wprowadzenie zmiany

Drugim etapem we wdrażaniu Modelu jest „wprowadzenie zmiany”. Na tym etapie będziesz mógł/a zaplanować konkretne działania, które pozwolą na wprowadzenie Bonu na aktywność - regrantingu w Twoim samorządzie.

W tym etapie zaplanujesz JAK wprowadzić Bon na aktywność - regranting w Twoim samorządzie.

1
Organizacje zidentyfikowane, jako potencjalni realizatorzy zadania:Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Centrum Wolonariatu, Czarni Słupsk Obszary, w jakich organizacje potrzebują wsparcia:Doświadczenie organizacji (niewielkie doświadczenia w regrantingu), Potencjał finansowy (może wsytąpić problem z zapewnieniem wkładu własnego) Rodzaje potrzebnego wsparcia: umożliwić w ofercie niefinansowy wkład własny
od 2015-03-01 do 2015-03-31
2
Informowanie urzędników, radnychwystąpienie podczas sesji rady miasta Działania komunikacyjne skierowane do potencjalnych oponentówindywidualne spotkanie ze skarbnikiem Działania komunikacyjne skierowane do potencjalnych sojusznikówrozmowy indywidualne
od 2015-02-01 do 2015-02-28
3
Zespół standaryzacyjny: potencjalni operatorzy (CIO, CW, Czarni), przedstawiciele urzędu (Radni z komisji ds. NGO, komisja oceniająca projekty), eksperci Obszary standaryzacji: wzór wniosku, wzór umowy, wzór sprawozdania, wsparcie dla realizatorów zadań, sposób promocji, sposób oceny, w tym skład komisji konkursowych Forma obowiązywania standardu: załącznik do ogłoszenia konkursowego, element treści w ogłoszeniu konkursowym, dodatkowe zapisy w umowie, zobowiązanie operatora w ofercie na realizację zadania publicznego
od 2015-03-01 do 2015-02-26
4
Zmiany w programie współpracy: Rozdział X Formy współpracy §X Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się m.in. w formie: 1) zlecania organizacjom realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie oraz w trybach określonych w odrębnych przepisach prawa 2) … Rozdział X Zadania priorytetowe § X Zadania priorytetowe realizowane w ramach Programu współpracy w zakresie rozwoju społeczności lokalnej: 1. wspieranie inicjatyw mieszkańców, w szczególności poprzez Fundusz Sportowych Inicjatyw Lokalnych. Treść umowy samorządu z operatorem Zleceniobiorcy, realizując zlecone zadanie, zobowiązują się do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych, poprzez media, w tym na stronach internetowych Zleceniobiorców, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie współfinansowania realizacji zadania przez Zleceniodawcę.
od 2015-02-09 do 2015-02-28
5
CEL KONSULTACJI: konsultowanie podstawowych założeń wprowadzenia Bonu na aktywność - regrantingu (grup docelowych, wysokości dotacji, możliwych obszarów aktywności w ramach dotacji, itp...) Przedmiot konsultacji: Grupy uczestników - Pytanie konsultacyjne Potencjalni organizatorzy - czy są gotowi do podjęcia roli operatora małe organizacje - jakich ułatwień oczekują od nowej formy zlecania zadań; radni - jakie jest ich nastawienie do zmiany Metody konsultacji społecznychankieta internetowa lub formularz elektroniczny, inne (spotkanie fokusowe)
od 2015-04-15 do 2015-04-29
6
CEL EWALUACJI: Celem ewaluacji jest ocena realizacji zadania publicznego w formie regrantingu w sferze sportu. Ewaluacja ma pomóc w określeniu skuteczności i efektywności przeprowadzonego regrantingu na rzecz aktywizowania społeczności lokalnej. PYTANIA EWALUACYJNE: Na ile zwiększyła się skala działań? , Na ile przekazane środki publiczne dały efekt dźwigni finansowej (pozwoliły na pozyskanie dodatkowych środków/zasobów)? , Na ile wsparcie w ramach zadania publicznego stało się bardziej dostępne dla odbiorców? , Na ile zajęcia pozwalają na rozwój zainteresowań (i przeciwdziałanie patologiom społecznym) dzieci (dziewcząt i chłopców) uczestniczących w treningach? , Na ile zastosowane formy zajęć są dostosowane do potrzeb dzieci (dziewcząt i chłopców)? , W jakim zakresie zajęcia wpłynęły na zmiany postaw i zachowań dzieci?, Jaka rolę pełnią zajęcia sportowe dla dzieci (dziewcząt i chłopców) na danym terenie? METODY I NARZĘDZIA: ankieta, analiza dokumentacji, analiza SWOT
od 2015-03-01 do 2015-09-30

3 Plan pracy

To już ostatni element pracy z kreatorem. W tym miejscu możesz przygotować pełny harmonogram Twoich działań.

Na podsumowanie prac z kreatorem możesz sporządzić pełny HARMONOGRAM przeprowadzenia zmiany.

1
Działanie Od Do Osoba odpowiedzialna
Planowanie pozyskiwania dodatkowych danych 2015-02-01 2015-02-09 ukryte
Wsparcie dla operatora 2015-03-01 2015-03-31 ukryte
DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE 2015-02-01 2015-02-28 ukryte
Opracowanie standardu działania operatora 2015-03-01 2015-02-26 ukryte
Opracowanie zmian prawnych 2015-02-09 2015-02-28 ukryte
KONSULTACJE SPOŁECZNE 2015-04-15 2015-04-29 ukryte
MONITORING I EWALUACJA 2015-03-01 2015-09-30 ukryte
ANGAŻOWANIE SOJUSZNIKÓW 2015-04-06 2015-05-18 ukryte
Wsparcie dla operatora 2015-03-01 2015-03-30 ukryte
DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE 2015-03-01 2015-09-30 ukryte
Opracowanie standardu działania operatora 2015-02-01 2015-03-01 ukryte
Opracowanie zmian prawnych 2015-02-01 2015-03-01 ukryte
KONSULTACJE SPOŁECZNE 2015-04-01 2015-04-30 ukryte
MONITORING I EWALUACJA 2015-02-01 2015-09-30 ukryte